Informujemy o przyznaniu środków finansowych podmiotom, które złożyły oferty w otwartych konkursach ofert  w 2021 roku, w zakresie zadań będących w kompetencji Wydziału Organizacyjnego, Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Bezpieczeństwa.


Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 27 stycznia 2021 r. Zarząd Powiatu Iławskiego ogłosił otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r. Zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy ogłoszenie zamieszczone zostało w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Iławie.

    23 marca 2021 r. Zarząd Powiatu Iławskiego podjął uchwałę o powierzeniu realizacji zadania publicznego następującemu podmiotowi: z zakresu ratownictwa i ochrony ludności:

 ZAPEWNIENIE BEZPIECZNEGO WYPOCZYNKU NA JEZIORZE JEZIORAK WYPOCZYWAJĄCYM MIESZKAŃCOM POWIATU IŁAWSKIEGO ORAZ PRZYBYŁYM TURYSTOM

Wysokość przyznanych środków publicznych: 18.000,00 zł

Oferent: Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Warmińsko – Mazurskiego.


Z up. STAROSTY

/-/ Marek Polański

WICESTAROSTA


Fot. WOPR Iława