Zarząd Powiatu Iławskiego 16.03.2021 r. podjął uchwały o wsparciu realizacji zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Samorząd Powiatu Iławskiego wesprze dwa wydarzenia na łączną kwotę 3 tysiące złotych.INFORMACJA O PRZYZNANIU ŚRODKÓW FINANSOWYCH PODMIOTOM, KTÓRE ZŁOŻYŁY OFERTY  W OTWARTYM KONKURSIE OFERT W 2021 r.

 Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) Zarząd Powiatu Iławskiego 27 stycznia 2021 r. ogłosił otwarty konkurs ofert. Zgodnie z art. 13 ust. 3 ww. ustawy ogłoszenie zamieszczone zostało
w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Iławie. Zarząd Powiatu Iławskiego 16.03.2021 r. podjął uchwały o wsparciu realizacji zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego następującym podmiotom:

  1. a) cykl wycieczek oraz spotkań związanych z kulturą i historią miasta Lubawa i Ziemi Lubawskiej

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania – 2000 zł

OFERENT:

Lubawskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych w Lubawie – 2000 zł

———————————————————

  1. b) organizacja warsztatów artystycznych dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Iławski

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania – 1000 zł

OFERENT:

Fundacja Artystyczna IzaR w Iławie – 1000 zł


Z powodu braku złożonych ofert unieważniono otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu:

  1. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

– cykl powiatowych imprez z zakresu sportu szkolnego,

– zorganizowanie turnieju tańca towarzyskiego,

– zorganizowanie turnieju tenisa stołowego o puchar Starosty Powiatu Iławskiego,

– zorganizowanie imprezy w sportach rowerowych o puchar Starosty Powiatu Iławskiego;

  1. z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:

– zorganizowanie imprezy dotyczącej kultywowania folkloru oraz upowszechniającej twórczość
kulturalną wśród mieszkańców powiatu iławskiego,

– rozwijanie świadomości narodowej, kulturowej i obywatelskiej poprzez działania
wychowawcze, kulturalne i patriotyczne,

– organizacja wydarzeń kulturalnych związanych z muzyką gospel;

– organizacja spotkań kulturalnych o zasięgu powiatowym, mających na celu promocję
twórczości kulturalnej (teatr, muzyka, literatura).

Z powodu niespełniania przez złożoną ofertę wymogów zawartych w ogłoszeniu unieważniono otwarty konkurs ofert na realizację na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: szlakiem legend i podań powiatu iławskiego.


STAROSTA

/-/ Bartosz Bielawski