KOMUNIKAT Z MINISTERSTWA ZDROWIA: W związku z realizacją Narodowego Programu Szczepień przeciwko Covid-19 w Polsce i pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi kolejności szczepień przypominamy, że obecnie jest niezmiennie realizowany etap 0 oraz 1.Od 8 marca br. wznowione zostały dostawy na szczepienia w ramach etapu 0, w którym są uprawnione osoby zatrudnione w podmiocie leczniczym oraz wykonujące zawód w ramach działalności leczniczej jako praktyka zawodowa, o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, oraz osoby zatrudnione przez tę praktykę, których praca pozostaje w bezpośrednim związku z udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej w tym podmiocie. W przypadku ww. grupy szczepienia mogą być realizowane również w przypadku osób nieposiadających jeszcze wystawionego e-skierowania. E-skierowania dla tej grupy powinien niezwłocznie wystawić szpital węzłowy realizujący proces szczepienia bądź inny lekarz. Dla osób wykonujących zawód medyczny, w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r., o działalności leczniczej e-skierowania są wystawiane systemowo.

Wciąż trwa także szczepienie w ramach Etapu „0”. Mogą rejestrować się również:

 • przedstawiciele ustawowi dzieci urodzonych przed ukończeniem 37. tygodnia ciąży, które w dniu podania ich przedstawicielom ustawowym pierwszej dawki szczepionki przeciwko COVID-19 są hospitalizowane w podmiocie leczniczym i  których przewidywany okres hospitalizacji będzie dłuższy od czasu wymaganego dla osoby poddanej szczepieniu do uzyskania optymalnej odporności na zakażenie wirusem SARS-CoV-2;
 • farmaceuci i technicy farmaceutyczni zatrudnieni w aptece ogólnodostępnej;
 • nauczyciele akademiccy zatrudnieni w uczelni medycznej oraz doktoranci i studenci tej uczelni biorący udział, zgodnie z programem studiów, w zajęciach z udziałem pacjentów lub w trakcie których następuje kontakt z biologicznym materiałem zakaźnym;
 • osoby zatrudnione w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Jako jednostki organizacyjne pomocy społecznej w rozumieniu ww. ustawy należy rozumieć:

 • regionalny ośrodek polityki społecznej,
 • powiatowe centrum pomocy rodzinie,
 • ośrodek pomocy społecznej,
 • centrum usług społecznych – w przypadku przekształcenia ośrodka pomocy społecznej w centrum usług społecznych na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych (Dz. U. poz. 1818)
 •  dom pomocy społecznej,
 • placówkę specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego,
 • ośrodek wsparcia – tj.: ośrodek wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (środowiskowy dom samopomocy oraz klub samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi),8
 • dzienny dom pomocy (np., dzienny dom seniora)
 • dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży,
 • schronisko dla osób bezdomnych,
 • schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi,
 • klub samopomocy,
 • ośrodek interwencji kryzysowej.

Osoby 70+ jako grupa uprawnionych do szczepień w ramach Etapu „I” mogą mogą niezmiennie zapisywać się na wolne terminy. Zapisy na nowe terminy planowane są od 25.03.

Z  dniem 11 marca br. ruszyła rejestracja na szczepienia przeciw COVID-19 dla osób w wieku od 65 do 69 lat. Biorąc pod uwagę, że uprawnionych do szczepień w tej grupie wiekowej są ponad 3 miliony osób, wprowadzono szczegółowy harmonogram mający na celu uporządkowanie, jak również usprawnienie procesu rejestracji przedmiotowej grupy i tak, w dniach :

 • 11 – 13.03 nastąpi rejestracja szczepień dla osób w wieku 69 lat,
 • 18 – 20.03 nastąpi rejestracja szczepień dla osób w wieku 69 – 67 lat,
 • 22 – 24.03 nastąpi rejestracja szczepień dla osób w wieku osób 69-65 lat.

Termin szczepienia kolejnych grup, w tym także dla osób w wieku 60-65 uzależniony będzie od wielu czynników, w tym m.in. od dynamiki zgłoszeń do szczepień oraz dostaw szczepionek, które zostały znacznie ograniczone w wyniku decyzji ich producentów.


Źródło: Ministerstwo Zdrowia

Fot. pixabay.com