W czwartek 25 marca br. o godz. 10.00 w trybie zdalnym odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Powiatu Iławskiego.Tematy zaplanowane do omówienia podczas posiedzenia to m. in.:

 1. zaopiniowanie informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Iławie o stanie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej oraz zagrożeniach pożarowych powiatu za rok 2020,
 2. zaopiniowanie sprawozdania z działalności Komendy Powiatowej Policji za rok 2020 oraz informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego,
 3. zaopiniowanie informacji Powiatowego Lekarza Weterynarii w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa weterynaryjnego w powiecie iławskim za rok 2020,
 4. zaopiniowanie informacji Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej powiatu iławskiego za 2020 rok ,
 5. zaopiniowanie sprawozdania z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w powiecie iławskim za 2020 rok,
 6. zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Powiatu Iławskiego na lata 2021-2024,
 7. zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Powiatowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej w Powiecie Iławskim na lata 2021-2024,
 8. zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii rozwiązywania problemów społecznych w powiecie iławskim na lata 2021-2024,
 9. zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przeznaczenia środków PFRON na rehabilitację zawodową i społeczną w 2021 roku,
 10. zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu iławskiego na rok 2021,
 11. zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia cennika usług Portu Śródlądowego w Iławie,
 12. zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie powierzenia realizacji zadania Gminie Iława,
 13. zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od trybu przetargowego zawarcia umowy dzierżawy,
 14. zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2021 rok,
 15. zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2021-2034.