Zatoka Widłągi na jeziorze Jeziorak (Fot. Stanisław Blonkowski)

Sezon żeglarski zbliża się wielkimi krokami, warto zatem wrócić do tematu petycji jaka w ubiegłym roku wpłynęła do Rady Powiatu Iławskiego. Dotyczyła utworzenia tzw. stref ciszy na terenie zatoki Widłągi i jeziora Płaskie, a konkretnie podjęcia uchwały zakazującej na tych obszarach używania napędu silnikowego przez jednostki pływające, w celu zapewnienia odpowiednich warunków akustycznych.Płaskie od dawna objęte zakazem

Rada po zapoznaniu ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji podjęła stosowną uchwałę uznając, iż petycja w części dotyczącej jeziora Płaskie jest bezprzedmiotowa ze względu na już obowiązujący zakaz używania łodzi motorowych i innego sprzętu motorowego na tym jeziorze. Jednocześnie podjęte zostały kroki w celu zwrócenia uwagi na brak odpowiedniego oznakowania informującego żeglarzy o zakazie. W grudniu ubiegłego roku dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich poinformował Starostę, że zostało wykonane nowe oznakowanie strefy ciszy na Jeziorze Płaskie. Warto przypomnieć, iż to jezioro znajduje się w granicach Parku Krajobrazowego Pojezierza Iławskiego, na obszarze którego obowiązuje zakaz używania łodzi motorowych i innego sprzętu motorowego na otwartych zbiornikach wodnych. Nie figuruje natomiast w wykazie śródlądowych dróg wodnych, a tym samym nie stanowi szlaku żeglownego, który byłby objęty odstępstwem od powyższego zakazu.

Petycję negatywnie rozpatrzył minister

Jeśli chodzi o zatokę Widłągi, z treści wskazanego w petycji art. 116 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, wynika, że rada powiatu ma kompetencje do ograniczenia lub zakazania używania jednostek pływających lub niektórych ich rodzajów na określonych zbiornikach powierzchniowych wód stojących oraz wodach płynących, jeżeli jest to konieczne do zapewnienia odpowiednich warunków akustycznych na terenach przeznaczonych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, z zastrzeżeniem iż na śródlądowych wodach żeglownych ograniczenia i zakazy wprowadza, w drodze rozporządzenia, minister właściwy do spraw klimatu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu.

Jezioro Jeziorak wraz z zatokami będącymi jego częścią – w tym z zatoką Widłągi – należy do wód śródlądowych żeglownych zwanych „śródlądowymi drogami wodnymi”. W tej sytuacji rada powiatu nie ma kompetencji do rozpatrzenia petycji w części dotyczącej wprowadzenia zakazu używania napędu silnikowego przez jednostki pływające na zatoce Widłągi, a organem właściwym do wprowadzenia takiego zakazu jest minister właściwy do spraw klimatu. W związku z powyższym petycja w tej części została przekazana według właściwości, jednak Ministerstwo Klimatu w toku przeprowadzonego postępowania ustaliło, iż zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego tereny otaczające zatokę Widłągi nie są terenami przeznaczonymi na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Na tej podstawie stwierdzono, że brak jest przesłanek do wprowadzenia tego typu ograniczeń i zakazów.

Znaleziono kompromisowe rozwiązanie

Z roku na rok słyszymy jednak coraz więcej sygnałów o nieodpowiednim, często brawurowym zachowaniu użytkowników łodzi silnikowych oraz skuterów, zagrażającym innym użytkownikom wód w tej części jeziora Jeziorak. Przy braku możliwości prawnych dla działania starosty i rady powiatu w tym zakresie, w celu wyeliminowania wskazanego problemu, zwróciliśmy się z prośbą do właściwego Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej o wprowadzenie ograniczenia prędkości do 6 km/h dla jednostek pływających po zatoce Widłągi na jeziorze Jeziorak. W naszej ocenie ograniczenie prędkości poskutkuje podniesieniem bezpieczeństwa ruchu na tym obszarze jeziora. Dzięki ustawieniu znaku B.6 o nieprzekraczaniu prędkości 6 km/h na całym obszarze zatoki Widłągi, zostanie osiągnięty zamierzony efekt. Na podkreślenie zasługuje również fakt, iż ta część jeziora Jeziorak jest cenna przyrodniczo pod kątem siedlisk, a nadmierne eksploatowanie wód zatoki przez osoby wypoczywające na wodzie, może doprowadzić do nieodwracalnych strat w przyrodzie.

Podobnego zdania jest dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy Delegatury w Gdańsku, który przychylił się do przedstawionej argumentacji wnioskując do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wystawienie przed nadchodzącym sezonem nawigacyjnym odpowiednich znaków. To rozwiązanie będzie stanowiło swoisty kompromis dla wszystkich użytkowników tej części jeziora Jeziorak, miłośników żeglarstwa oraz przyrody.


  Mateusz Szauer

Mateusz Szauer, Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Iławie


Zatoka Widłągi

Zatoka Widłągi to jedno z najbardziej urokliwych miejsc na Jeziorze Jeziorak  (Fot. Stanisław Blonkowski)