Zarządu Powiatu Iławskiego uchwałą z dnia 27 stycznia 2021 roku  Nr 149/508/21
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.UWAGA!!! OFERENCI KTÓRZY ZAMIERZAJĄ ZŁOŻYĆ OFERTY NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2021 R.

Oferty należy wypełnić i złożyć w wersji elektronicznej za pomocą elektronicznego generatora wniosków „WITKAC” udostępnionego na stronie https://witkac.pl/

Termin na złożenie oferty w generatorze wniosków „WITKAC” upływa 18.02.2021 r.

 Wersję papierową oferty wydrukowaną z generatora „WITKAC” odręcznie podpisaną przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta należy przesłać na adres: Starostwo Powiatowe w Iławie, ul. Andersa 2a, 14 – 200 Iława (przy czym
o zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty) lub złożyć w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Iławie, pok. 115 (I piętro) w godzinach pracy Starostwa w nieprzekraczalnym terminie do 22.02.2021 r.

Oferty należy przesłać lub składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Otwarty konkurs ofert 2021 r.” wraz z tytułem zadania, którego dotyczy oferta i z nazwą oferenta(-ów).

Witkac


ZAŁĄCZNIKI:

Uchwała ogł. konkursu 27 styczeń 2021

załącznik do uchwały ogł konkursu styczeń 2021

klauzula EKSP