Zarząd Powiatu Iławskiego podjął Uchwałę Nr 149/505/21 z dnia 27 stycznia 2021 r.
w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r. Ogłoszono konkurs ofert  na zadania z zakresu: ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 295 ze zm.), działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, ratownictwa i ochrony ludności oraz działalności na rzecz organizacji pozarządowych.UWAGA!!! OFERENCI KTÓRZY ZAMIERZAJĄ ZŁOŻYĆ OFERTY NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2021 R.

Oferty należy wypełnić i złożyć w wersji elektronicznej za pomocą elektronicznego generatora wniosków „WITKAC” udostępnionego na stronie https://witkac.pl/

Termin na złożenie oferty w generatorze wniosków „WITKAC” upływa 18.02.2021 r.

 Wersję papierową oferty wydrukowaną z generatora „WITKAC” odręcznie podpisaną przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta należy przesłać na adres: Starostwo Powiatowe w Iławie, ul. Andersa 2a, 14 – 200 Iława (przy czym
o zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty) lub złożyć w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Iławie, pok. 115 (I piętro) w godzinach pracy Starostwa w nieprzekraczalnym terminie do 22.02.2021 r.

Oferty należy przesłać lub składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Otwarty konkurs ofert 2021 r.” wraz z tytułem zadania, którego dotyczy oferta i z nazwą oferenta(-ów).

Witkac


ZAŁĄCZNIKI:

uchwała

załącznik do uchwały

klauzula