Agata Steiner-Dembińska jest nowym dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Iławie. Podczas konkursu na to stanowisko zaprezentowała koncepcję z własnymi rozwiązaniami funkcjonowania urzędu, która została przyjęta z uznaniem przez komisję konkursową.Starostwo Powiatowe w Iławie ogłosiło konkurs na stanowisko dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy pod koniec ubiegłego roku. Było to spowodowane odejściem na emeryturę dotychczasowego dyrektora placówki, Waleriana Polaka, który kierował urzędem od 2007 roku. Na stanowisku dyrektora zastąpi go Agata Steiner-Dembińska, dotychczasowa zastępca Powiatowego Urzędu Pracy. W uzasadnieniu wyboru kandydatki czytamy, że spełniła wszystkie wymagania formalne określone w konkursie, m.in.  ponad 17-letni staż pracy w publicznych służbach zatrudnienia, w tym ponad 15-letni staż pracy na stanowiskach kierowniczych, co uzasadniało dokonanie przez komisję konkursową takiego wyboru.

 Autorska koncepcja rozwoju PUP Iława

Agata Steiner-Dembińska podczas konkursu  zaprezentowała koncepcję z własnymi rozwiązaniami funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Iławie, która została przyjęta z uznaniem przez komisje konkursowa. Zwrócono także uwagę, że posiada ona dużą wiedzę merytoryczną dotyczącą funkcjonowania urzędu. O swojej koncepcji wypowiedziała się nowa dyrektor Agata Steiner-Dembińska.

– Koncepcja przygotowana na konkurs przedstawia urząd pracy nie tylko jako miejsce rejestracji osób bezrobotnych, wypłaty zasiłków i informacji o ofertach pracy – mówi. –  Sprawny urząd pracy to ważny podmiot mający realny wpływ na kształt lokalnego rynku pracy, potrafiący zdiagnozować jego problemy, skutecznie pozyskujący środki na aktywne działania i w porozumieniu z innymi podmiotami stwarzający warunki do zrównoważonego rozwoju powiatu. I to jest główny kierunek rozwoju.

Zaznacza jednak, że na dziś do najważniejszych wyzwań urzędu w ujęciu krótkofalowym jest walka ze skutkami wystąpienia pandemii COVID-19, między innymi poprzez sprawną dystrybucję środków pomocowych wśród lokalnych przedsiębiorców i instytucji w ramach tzw. „tarczy antykryzysowej”, szerokie wsparcie dla osób bezrobotnych, które utraciły pracę w związku z redukcją etatów i pomoc w przekwalifikowaniu, czy rozpoczęciu własnej działalności gospodarczej.

– Natomiast do  najważniejszych wyzwań o charakterze długofalowym zaliczyłam te związane z demografią, zjawiskami geopolitycznymi, społeczno-gospodarczymi i z rozwojem technologicznym – tłumaczy nowa dyrektor. –  W wyniku niżu demograficznego i sukcesywnego starzenia się społeczeństwa znacznemu ograniczeniu ulegną zasoby pracy – udział osób w wieku produkcyjnym zdecydowanie zmniejszy się, wzrośnie natomiast grupa osób w wieku emerytalnym. Priorytetami urzędu stanie się z jednej strony aktywizacja osób w wieku poprodukcyjnym, zapewnienie im elastycznych form zatrudnienia, promowanie kształcenia ustawicznego i uaktualniania swoich kwalifikacji. Z drugiej strony działania urzędu powinny skupić się na szerokim wsparciu osób młodych, często dobrze wykwalifikowanych. Obecnie bardzo często emigrują one do większych ośrodków miejskich, co przyczynia się do depopulacji powiatu iławskiego. Wsparcie kierowane do nich powinno mieć charakter wieloaspektowy a  oferta zawierać elementy zapewniające nie tylko odpowiadający im rozwój zawodowy, ale również rozwój osobisty i atrakcyjne warunki do życia.

Nowe technologie i innowacje

Jak mówi nowa dyrektor, działania wymagają szerokiej lokalnej współpracy samorządów, organizacji pozarządowych i przedsiębiorców, w której urząd pracy odgrywał będzie rolę instytucji odpowiedzialnej za obszar rozwoju zawodowego.

– Kolejnym wyzwaniem związanym z tendencjami na rynkach w makroskali jest wspieranie rozwoju lokalnych firm i przedsiębiorstw w kierunku nowych technologii i innowacji – dodaje Agata Steiner-Dembińska. – To jedyny sposób na zachowanie konkurencyjności powiatu i zróżnicowanie oferty zatrudnieniowej . W tym zakresie przed urzędem pracy otwiera się również pole do nowych aktywności. ­Większość z nich związana będzie z działaniami Inkubatora Technologicznego. Wśród nich można wymienić promocję inwestowania w innowacje, upowszechnianie informacji na temat wsparcia merytorycznego i finansowego w tym kierunku, nawiązywanie i inicjowanie współpracy z ośrodkami badawczymi, parkami technologicznymi, a także uczelniami wyższymi. Ogromne znaczenie ma także finansowe wsparcie przekwalifikowania pracowników w kierunku branży IT w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Przykładem takich przedsięwzięć jest również organizacja konferencji i spotkań panelowych dla przedsiębiorców promujących rozwój technologiczny.

Nowa dyrektor działa także w lokalnym stowarzyszeniu i jest wykładowcą na uczelni

Agata Steiner-Dembińska w Iławie mieszka od 12 roku życia,  jest to miasto rodzinne jej ojca. Tu ukończyła liceum, na czas studiów wyjechała do Torunia, a do Iławy wróciła w 2002 roku.

– Całe moje dotychczasowe życie zawodowe związane było z Powiatowym Urzędem Pracy w Iławie – wspomina. –  O wyborze zdecydował na początku przypadek – był to staż absolwencki, po którym zamierzałam szukać pracy w innych miejscach. Z czasem okazało się jednak, że obszar rynku pracy, kontakt z ludźmi, tworzenie projektów wsparcia to zajęcia bardzo wymagające i pełne trudnych wyzwań, ale też dające dużo satysfakcji. Dlatego też, gdy po stażu w 2003 roku dostałam propozycję zatrudnienia, postanowiłam ją przyjąć. W ciągu 17 lat miałam okazję pracować na różnych stanowiskach w urzędzie i doświadczać wielu zmian na lokalnym rynku pracy. Byłam pośrednikiem pracy, realizowałam formy wsparcia dla pracodawców, a po wejściu polski do UE, zostałam asystentem Europejskich Służb Zatrudnienia i koordynatorem projektów unijnych. Od 2005 roku kierowałam Działem Rynku Pracy, a w roku 2007 awansowałam na stanowisko zastępcy dyrektora urzędu. Poza pracą w urzędzie działam również w lokalnym stowarzyszeniu i wykładam na uczelni przedmioty związane z rynkiem pracy.

Fot. www.powiat-ilawski.pl (M.Rogatty)