Starosta Powiatu Iławskiego informuje o możliwości zgłaszania kandydatów, w celu uzupełnienia składu Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Iławie. Termin składania kandydatur mija 21 grudnia 2020 r.                                                                                                                      Ogłoszenie

Starosty Powiatu Iławskiego, z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów, celem uzupełnienia składu Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Iławie.

Na podstawie art. 44c ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, ze zm.) i § 10 ust. 2-3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 62, poz. 560),

Starosta Powiatu Iławskiego ogłasza możliwość zgłaszania kandydatów, celem uzupełnienia składu Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Iławie, w związku z wygaśnięciem członkostwa jednego
z członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych
w Iławie.

Prawo zgłoszenia jednego kandydata mają organizacje pozarządowe, fundacje
i jednostki samorządu terytorialnego działające na terenie powiatu iławskiego.

Zgłoszenia kandydatów w formie pisemnej można składać w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Iławie, ul. Andersa 2a, 14-200 Iława lub wrzucić do urny wystawionej w przedsionku w siedzibie urzędu oznaczonej: „Wydział Organizacyjny, Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Bezpieczeństwa” w terminie 14 dni od daty publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Zgłoszenie powinno zawierać:

  • Nazwę oraz adres organizacji pozarządowej, fundacji lub jednostki samorządu terytorialnego.
  • Imię (imiona) i nazwisko kandydata, jego miejsce zamieszkania, adres do korespondencji, numer telefonu, adres poczty elektronicznej.
  • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na powołanie na członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Iławie.
  • Uzasadnienie (opis kwalifikacji kandydata przydatnych do wykonywania zadań członka Rady, w tym doświadczenie i umiejętności kandydata, które będą przydatne w pełnieniu obowiązków członka Rady; motywacje kandydowania do udziału w pracach Rady; inne informacje o kandydacie, które mogą być przydatne przy wyborze kandydata);
  • Zgodę kandydata na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą
    z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1781).

Wzór formularza zgłoszenia kandydata na członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych stanowi załącznik Nr 1 do ogłoszenia:

Załącznik Nr 1 do ogłoszenia


Klauzula informacyjna stanowi załącznik Nr 2 do ogłoszenia:

Załącznik Nr 2 do ogłoszenia


STAROSTA

/-/ Bartosz Bielawski


Fot. pixabay.com