Zarząd Powiatu Iławskiego Uchwałą Nr 139/485/20 z dnia 8 grudnia 2020 r. zadecydował o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Iławskiego zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu iławskiego na rok 2021.1. Cel konsultacji
Niniejsze konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych
i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, wymienionych w art. 3
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
w sprawie poddanej konsultacji.
2. Przedmiot konsultacji
Projekt uchwały Rady Powiatu Iławskiego zmieniającej uchwałę
w sprawie ustalenia rozkładu
godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu iławskiego na rok 2021.
3. Data rozpoczęcia i zakończenia konsultacji
Termin rozpoczęcia konsultacji –
9 grudnia 2020
r. Opinie, wnioski i uwagi należy przedłożyć
w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia konsultacji.
4. Forma konsultacji
Konsultacje odbędą się w formie udostępnienia projektu aktu prawa miejscowego w celu
złożenia przez organizacje pozarządowe opinii, wniosków i uwag na zasadach określonych
w § 8 Regulaminu konsultacji z Radą Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Iławskiego
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego.
Sugestie proszę składać pisemnie w Sekretariacie (p.115) Starostwa Powiatowego w Iławie
lub drogą elektroniczną na adres:
poradnia.prawna@powiat-ilawski.pl

5. Zasięg terytorialny konsultacji
W konsultacjach mogą wziąć udział organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu
iławskiego i prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych
dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
Zapraszamy przedstawicieli wszystkich zainteresowanych organizacji pozarządowych
do udziału w konsultacjach.
Projekt Uchwały wraz z załącznikami do pobrania.
Informacji udziela pracownik Wydziału Organizacyjnego, Spraw Obywatelskich,
Zdrowia i Bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Iławie – Monika Baczewska (pok. 113),
tel. 89/64908 48.


Z up. STAROSTY
/-/ Marek Polański
WICESTAROSTA


Uchwała – rozkład pracy aptek 2021

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2