Powiat Iławski pozyskał środki na wyposażenie dzieci w rodzinach zastępczych w sprzęt niezbędny do nauki zdalnej jak również w środki ochrony osobistej. Projekt zrealizowany został przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie.31 lipca 2020 r. Samorząd Powiatu Iławskiego podpisał umowę z Wojewodą warmińsko-Mazurskim w ramach Projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020 – Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym. W ramach projektu otrzymano środki w wysokości 668 885,00 zł.

Głównym celem projektu jest zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej. W związku z tym, w ramach pomocy w organizacji zdalnego nauczania wsparcie w formie sprzętu komputerowego, drukarek (urządzenia wielofunkcyjne), sprzętu audiowizualnego (tablice multimedialne z projektorem, telewizory, odtwarzacze dvd) otrzymały dzieci przebywające w rodzinach zastępczych na terenie powiatu iławskiego oraz w Domu dla Dzieci Powiatu Iławskiego w Kisielicach. Ponadto dla bezpiecznej realizacji zadań przez rodziny zastępcze i placówkę zakupiono środki ochrony indywidualnej tj. maseczki, rękawiczki, środki dezynfekcyjne.

– Pomocą objęto 110 rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka z terenu naszego powiatu oraz wychowanków i pracowników Domu dla Dzieci Powiatu Iławskiego w Kisielicach (ogółem 371 osób) – mówi Jolanta Rynkowska, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie. – Zakupiono 176 laptopów, 61 urządzeń wielofunkcyjnych, 3 odtwarzacze dvd, 2 tablice multimedialne, 1 nowoczesny ekran do projektora, 2 projektory, 2 skanery, 2 telewizory.

Realizacja projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” odbywa się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie.

logo ue


www.powiat-ilawski.pl/ Źródło: PCPR Iława