Wynik konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Iławskiego
zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół
i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie powiatu iławskiego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.W celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, Zarząd Powiatu Iławskiego uchwałą Nr 117/440/20 z 08 września 2020 r. przekazał do konsultacji projekt uchwały Rady Powiatu Iławskiego zmieniającej uchwałę
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie powiatu iławskiego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

W ogłoszeniu wskazano przedmiot konsultacji, termin, formę oraz miejsce konsultacji. Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w dniach od 10 września 2020 r.
do 16 września 2020 r. Ogłoszenie o konsultacjach wraz z projektem przedmiotowej uchwały zostały umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Iławie,
na stronie internetowej powiatu oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego
w Iławie. Projekt uchwały udostępniono również w formie wyłożenia go w siedzibie Starostwa Powiatowego w Iławie –  Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji pok. 116.

Konsultacje z zainteresowanymi podmiotami zostały przeprowadzone w formie udostępnienia projektu uchwały w celu złożenia przez organizacje pozarządowe opinii, wniosków i uwag.

W wyznaczonym terminie przeprowadzenia konsultacji nie zgłoszono żadnych opinii
i uwag do projektu uchwały Rady Powiatu Iławskiego zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie powiatu iławskiego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

Zgodnie z § 9 ust. 2 Regulaminu konsultacji z Radą Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Iławskiego i z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXI/159/16 Rady Powiatu Iławskiego z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego
(t.j. Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2018 r., poz. 1563), wyniki konsultacji są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej powiatu. Jednocześnie zgodnie z § 10 ust. 1 Regulaminu konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę organizacji pozarządowych biorących udział w konsultacjach.


Starosta

/-/ Bartosz Bielawski


Fot. pixabay.com