Starosta Powiatu Iławskiego Bartosz Bielawski przyznał stypendia 215 uzdolnionym uczniom szkół powiatowych za rok szkolny 2019/ 2020. Wszyscy stypendyści spełnili określone kryteria, m.in. uzyskali wysoką średnią ocen, zostali laureatami bądź finalistami olimpiady, konkursu przedmiotowego, na szczeblu międzynarodowym, krajowym lub wojewódzkim.Samorząd Powiatu Iławskiego realizuje program przyznawania stypendiów uzdolnionym uczniom szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Iławski. W 2020 roku stypendium w wysokości 500 zł przyznano 215 uczniom.

Stypendium mogło być przyznane uczniowi, który uzyskał co najmniej bardzo dobrą ocenę
z zachowania oraz został laureatem bądź finalistą olimpiady, konkursu przedmiotowego, na szczeblu międzynarodowym, krajowym lub wojewódzkim, i uzyskał w klasyfikacji rocznej średnią ocen co najmniej 4,0 lub uzyskał w szkole w klasyfikacji rocznej średnią ocen co najmniej 5,0.

Stypendium mogło być przyznane również za osiągnięcia artystyczne uczniowi, który uzyskał co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania oraz został laureatem, zdobywcą wyróżnienia i uczestnikiem finału międzynarodowego lub ogólnopolskiego konkursu artystycznego, został laureatem wojewódzkiego bądź makroregionalnego konkursu artystycznego, posiada udokumentowane sukcesy w konkursach artystycznych organizowanych w regionie, województwie lub kraju.

– Gratuluję laureatom, a wszystkim uczniom szkół powiatu iławskiego życzę samych sukcesów
i wytrwałości – mówi Bartosz Bielawski, Starosta Powiatu Iławskiego. – Cieszymy się, że w tak trudnym czasie, przy niedogodnościach wynikających m.in. z nauki zdalnej, możemy nagrodzić tak wielu uczniów. Laureaci są nie tylko wybitnie zdolni, ale mają także ambitne plany na przyszłość. Jestem przekonany, że otrzymane stypendium będzie zachętą dla nich do dalszej nauki i pomoże w realizacji marzeń.


LISTA STYPENDYSTÓW W PONIŻSZYCH LINKACH:

wykaz stypendystów ZSO

wykaz stypendystów ZS Susz

wykaz stypendystów ZS Lubawa

wykaz stypendystów ZS im. Konstytucji

wykaz stypendystów ZS im. Bohaterów


Fot. pixabay.com