Zarząd Powiatu Iławskiego Uchwałą  116/432/20 z dnia 1 września 2020 r. zadecydował
o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Iławskiego w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Powiatu Iławskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.Cel konsultacji

Niniejsze konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych
i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie poddanej konsultacji.

  1. Przedmiot konsultacji

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Powiatu Iławskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.

  1. Termin konsultacji

Rozpoczęcie konsultacji – 2 września 2020 r. Opinie, wnioski i uwagi należy przedłożyć
w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia konsultacji.

  1. Forma konsultacji

Konsultacje odbędą się w formie udostępnienia projektu aktu uchwały w celu złożenia przez organizacje pozarządowe opinii, wniosków i uwag na zasadach określonych w § 8 Regulaminu konsultacji z Radą Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Iławskiego i z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego.

Sugestie proszę składać pisemnie lub drogą elektroniczną na adres: poradnia.prawna@powiat-ilawski.pl.

  1. Zasięg terytorialny konsultacji

W konsultacjach mogą wziąć udział mieszkańcy powiatu iławskiego, a w szczególności organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie powiatu iławskiego. Zapraszamy przedstawicieli wszystkich zainteresowanych organizacji pozarządowych do udziału w konsultacjach.

 

Projekt Uchwały do wglądu znajduje się w pokoju 112./ Projekt do pobrania.

 

Informacji udziela Dyrektor Wydziału Organizacyjnego, Spraw Obywatelskich, Zdrowia
i Bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Iławie – Paulina Szczepańska (pok. 113)
tel. 89/649 08 48.


Z up. STAROSTY

/-/ Marek Polański

WICESTAROSTA


TREŚĆ UCHWAŁY:

4. Uchwała – uchwalenie programu


PROGRAM WSPÓŁPRACY NA 2021 R.:

program współpracy na 2021