Ogłoszenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały Rady Powiatu Iławskiego zmieniającej uchwałę, w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie powiatu iławskiego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.1.  W celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Zarząd Powiatu Iławskiego uchwałą Nr 117/440/20 z dnia 08 września 2020 r. przekazuje do konsultacji projekt uchwały Rady Powiatu Iławskiego zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania
i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie powiatu iławskiego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

2. Ustala się następujące terminy konsultacji:

– rozpoczęcie: 10 września 2020 r.,

– zakończenie: 16 września 2020 r.

  1. Konsultacje przeprowadzone będą w formie udostępnienia projektu uchwały poprzez wyłożenie  w siedzibie Starostwa Powiatowego w Iławie (Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji, pokój 116), zamieszczenia na stronie internetowej powiatu (www.powiat-ilawski.pl) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Iławie, a także na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Iławie, w celu złożenia przez organizacje pozarządowe uwag i propozycji zmian.

Wszelkie uwagi oraz ewentualne propozycje zmian w formie pisemnej należy kierować w terminie:

– do  16 września 2020 r. do godz. 15.15  w przypadku osobistego dostarczenia do Starostwa  
  Powiatowego w Iławie ul. Andersa 2a, 14-200 Iława, 

 – do 16 września 2020 r.  w przypadku złożenia w placówce pocztowej (decyduje data nadania) na  adres:


Zarząd Powiatu Iławskiego

ul. Gen. Wł. Andersa 2a

14-200 Iława


  1. Konsultacje przeprowadza się z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działającymi na terenie powiatu iławskiego i  prowadzącymi działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych określonych w ustawie, jeżeli projekt aktu prawa miejscowego dotyczy dziedzin działalności statutowej tych organizacji na rzecz mieszkańców powiatu iławskiego. Organizacje pozarządowe są zobowiązane wraz z wniesieniem uwag lub propozycji zmian, wskazać treść statutu, z której wynika, iż projekt przedmiotowej uchwały obejmuje dziedzinę dotyczącą działalności statutowej organizacji.
  2. Osobą upoważnioną do kontaktu jest Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Starostwa Powiatowego w Iławie, ul. Gen. Wł. Andersa 2a, 14-200 Iława, tel. 89 649 07 35,  e-mail: edu@powiat-ilawski.pl.

Projekt uchwały Rady Powiatu Iławskiego zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie powiatu iławskiego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania:

Uchwała zmieniająca uchwałę dotacyjną

Załączniki do zmiany uchwały dotacyjnej


Z upoważnienia Starosty

/-/ Marek Polański

Wicestarosta