Ruszył konkurs o tytuł „Najaktywniejszego Wolontariusza Powiatu Iławskiego” edycja za rok 2020. Skierowany on jest do wolontariuszy, osób korzystających z ich pomocy, przedsiębiorstw, które realizują program wolontariatu pracowniczego, organizacji pozarządowych i instytucji publicznych współpracujących z wolontariuszami i wspierających działalność wolontarystyczną.Termin nadsyłania zgłoszeń kandydatów upływa 30 września 2020 r.
Do konkursu może zostać zgłoszona osoba, która:
a) działa wolontarystycznie w organizacji/ instytucji zgłaszającej,
b) udziela się na terenie powiatu iławskiego,
c) konsekwentnie – często/ systematycznie pomaga potrzebującym,
d) podejmuje działania na rzecz lokalnej społeczności i środowiska,
e) świadczy nieodpłatną pomoc na rzecz innych osób i organizacji, wspierania inicjatyw lokalnych, na
rzecz rozwoju powiatu iławskiego,
f) wyróżnia się innymi pozytywnymi cechami, zasługującymi na uznanie w jej działalności
wolontarystycznej.
Organizatorem konkursu jest Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych.
Konkurs realizowany jest w ramach zadania pn.: „Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo,
informacyjnie organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, współfinansowanego ze środków Powiatu

Iławskiego.


Do pobrania:
1.
Regulamin konkursu:
2.
Formularz: