Samorząd Powiatu Iławskiego 9 września 2020 r. podpisał umowę [26 listopada 2020 r. podpisano aneks do tej umowy], na podstawie której Dom Pomocy Społecznej w Suszu otrzyma dofinansowanie w wysokości  368 120,00 zł  na walkę z epidemią COVID-19, w ramach projektu „Pomagajmy Razem”.logasy

Powiat Iławski 9 września 2020 r. podpisał umowę o udzielenie grantu na realizację wsparcia dla Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19, w ramach Projektu pn. „Pomagajmy Razem”, nr: POWR.02.08.00-00-0103/20, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach II Osi priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Celem projektu jest łagodzenie skutków pandemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom, w szczególności dla osób znajdujących się w grupie ryzyka. Zaplanowane wsparcie ma na celu ochronę życia pensjonariuszy DPS, poprzez ograniczenie skutków COVID-19.

Granty w ramach projektu przekazane zostaną podmiotom prowadzącym zarejestrowane DPS i będą przeznaczone na wypłatę dodatków do wynagrodzeń personelu DPS, bezpośrednio wykonującego pracę z pensjonariuszami, zapewnienie pracownikom możliwości noclegu wraz z wyżywieniem poza miejscem zamieszkania, utworzenie miejsc do przeprowadzenia kwarantanny dla mieszkańców DPS, zakup środków ochrony indywidualnej zakup wyposażenia, zakup i wykonanie testów na koronawirusa dla pracowników DPS.

EFEKTY:
Projekt grantowy przyczyni się do ograniczenia wystąpienia negatywnych skutków COVID-19 oraz zminimalizowania rozwoju epidemii wśród osób narażonych na zachorowania, w szczególności wśród pensjonariuszy i pracowników domów pomocy społecznej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Wartość projektu: 21 306 431,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 17 957 060,04 zł

Okres realizacji projektu: 25 maja 2020 r. – 31 marca 2021 r.

Otrzymane Granty

Dom Pomocy Społecznej w Suszu ul. Iławska 42  – 368 120,00 (wysokość grantu)

Plakat_PomagajmyRazem_ROPSOlsztyn

 


www.powiat-ilawski.pl  (Fot. DPS Susz)