Od 1 lipca br. trwa nabór wniosków do programu „Moja Woda” przygotowanego w celu łagodzenia skutków suszy poprzez budowę przydomowych instalacji zatrzymujących deszczówkę. Program finansowany jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a skierowany do osób fizycznych będących właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości, na której znajduje się jednorodzinny budynek mieszkalny.To działanie ma przyczynić się do zwiększenia retencji wód opadowych na terenie naszych posesji. Dotacja dla jednego gospodarstwa domowego może wynieść maksymalnie 5 000 zł, jednak należy pamiętać, że dofinansowanie może stanowić nie więcej niż 80% kosztów kwalifikowanych instalacji wchodzących w skład przedsięwzięcia. Łatwo zatem obliczyć, że aby otrzymać maksymalną kwotę dotacji koszty kwalifikowane inwestycji muszą wynieść co najmniej 6 250 zł.

Zakres finansowanych inwestycji

Dofinansowaniem objęto zakup, montaż i uruchomienie instalacji pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem. Dzięki temu woda nie będzie odprowadzana na przykład do kanalizacji bytowo-gospodarczej, kanalizacji deszczowej, rowów odwadniających, na tereny sąsiadujące, ulice, place itp. Otrzymane wsparcie można przeznaczyć na przewody odprowadzające wody opadowe, zbiornik retencyjny podziemny lub nadziemny, oczko wodne, instalację rozsączającą oraz elementy do nawadniania bądź innego sposobu wykorzystania zatrzymanej wody. Okres kwalifikowalności poniesionych kosztów obejmuje termin od 1 czerwca 2020 do 30 czerwca 2024 roku. Okres trwałości przedsięwzięcia wynosi 3 lata od daty jego zakończenia, co oznacza, że instalacji nie będzie można w tym czasie zdemontować.

Wniosek w portalu beneficjenta

Aby złożyć wniosek o dofinansowanie należy: 1) Założyć konto w portalu beneficjenta na stronie https://portal.fundusz.olsztyn.pl 2) Pobrać, a następnie wypełnić aktywny formularz PDF wniosku o dofinansowanie dostępny po zalogowaniu w portalu 3) Wysłać wypełniony formularz wniosku do Funduszu za pomocą skrzynki podawczej dostępnej w portalu 4) Wydrukować wypełniony formularz wniosku, podpisać i wysłać przesyłką pocztową/kurierską wraz z dokumentami wymienionymi w spisie wymaganych załączników, znajdującym się na ostatnich stronach formularza wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, ul. Świętej Barbary 9, 10-026 Olsztyn. Wniosek nie jest skomplikowany, jego wypełnienie zajmuje kilkanaście minut, a dodatkowe informacje można znaleźć w portalu beneficjenta w sekcji „pytania i odpowiedzi”.

Warto się pospieszyć

Jak ważne jest gromadzenie wody na własne potrzeby przekonujemy się kiedy doświadczamy suszy. Zbiorniki na deszczówkę znacząco odciążą pobór wody z sieci wodociągowej i pozwolą wykorzystywać ją w sposób bardziej racjonalny. Nabór wniosków ma być prowadzony w trybie ciągłym do 31 maja 2024 r. Trudno jednak przewidzieć na jak długo wystarczy pieniędzy, gdyż zainteresowanie programem jest bardzo duże. W sierpniu pojawił się komunikat Ministerstwa Klimatu o 14 tysiącach złożonych wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę ponad 60 mln zł. Rząd na realizację programu przeznaczył środki w wysokości 100 mln zł, dlatego ze składaniem wniosków należy się spieszyć, do czego zachęcam mieszkańców powiatu iławskiego.

Mateusz Szauer, Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Iławiemateusz


Szacuje się, że dzięki dofinansowanym instalacjom na prywatnych działkach zagospodarowanych zostanie ok. 1 mln m3 wody opadowej rocznie, co odciąży kanalizację zmniejszając ryzyko podtopień w wyniku deszczów nawalnych (źródło: Ministerstwo Klimatu)obrazek woda