Marzena Iwasiów , p. o. dyrektora  Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie, w tym także Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Iławie (Fot. M. Rogatty)

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Iławie wchodzi w skład Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie. To placówka oświatowa, dla której organem prowadzącym jest Powiat Iławski. Co ważne, pracuje w trybie nieferyjnym, czyli przez cały kalendarzowy rok.Poradnia obejmuje opieką dzieci i młodzież z terenu powiatu iławskiego. Posiada wyznaczony rejon działania – Powiat Iławski: miasto i gminę Iława, miasto i gminę Lubawa, miasto
i gminę Zalewo, miasto i gminę Susz, miasto i gminę Kisielice. W rejonie działania poradni funkcjonuje 66 przedszkoli, szkół, ośrodków i placówek dla dzieci i młodzieży, w których wychowaniem przedszkolnym oraz edukacją szkolną objętych jest około 15700 dzieci/uczniów.

 Dane te nie uwzględniają dzieci w wieku 0 – 3  r. ż. oraz dzieci nie objętych edukacją przedszkolną, uprawnionych do korzystania z usług naszej placówki ze względu na miejsce zamieszkania. Korzystanie z pomocy udzielanej przez Poradnię jest oczywiście dobrowolne i nieodpłatne. Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, jako instytucje oświatowe są placówkami nieferyjnymi tzn. działają cały rok szkolny – również w ferie i w wakacje.

Atutem Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Iławie jest profesjonalna i systematycznie doskonaląca się kadra pedagogiczna. Zadania poradni realizuje zespół 14 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy oraz 1 nauczyciel zatrudniony na ½ etatu. Wszyscy pracownicy Poradni posiadają wysokie kwalifikacje umożliwiające interdyscyplinarną i wielokierunkową realizację zadań placówki, w tym 8 psychologów, 2 pedagogów4 nauczycieli realizujących zarówno zadania pedagoga, jak i logopedy, 1 pedagog/ doradca zawodowy oraz 1 logopeda. Większość specjalistów poradni posiada dodatkowe kwalifikacje zawodowe specjalistyczne/ certyfikaty. Wielu specjalistów poradni ukończyło studia podyplomowe, które umożliwiają prowadzenie wszechstronnej, profesjonalnej działalności diagnostycznej, orzeczniczej, terapeutycznej, profilaktycznej i konsultacyjno – doradczej skierowanej do dzieci i młodzieży, ich rodziców i nauczycieli. Są to m.in.: psychoterapia, doradztwo zawodowe, terapia pedagogiczna, diagnoza i terapia pedagogiczna, surdotyflopedagogika, oligofrenopedagogika, Stosowana Analiza Zachowań, Edukacja i terapia Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju, psychologia kliniczna, surdologopedia, pomoc psychologiczna, wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka, interwencja kryzysowa, socjoterapia i trening interpersonalny, terapia uzależnień, terapia integracji sensorycznej, EEG Biofeedback, terapia rodzinna, TSR – terapia krótkoterminowa skoncentrowana na rozwiązaniach.

Podstawowym celem działania poradni jest udzielanie dzieciom, od momentu ich urodzenia,
oraz młodzieży, pomocy psychologiczno – pedagogicznej i pomocy w wyborze kierunku kształcenia,  zawodu, udzielanie rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno – pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży, a także wspomaganie przedszkola, szkoły i placówki w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych – i właśnie z takimi problemami mogą zgłaszać się do nas pełnoletni uczniowie, rodzice oraz nauczyciele – mówi Marzena Iwasiów, p.o. dyrektora Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie, w tym także poradni. – Nasza Poradnia realizuje i systematycznie poszerza zakres form pomocy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej, doradztwa edukacyjno – zawodowego, terapii i zajęć warsztatowych. Na początku każdego roku szkolnego Specjaliści Poradni przygotowują Ofertę, która znajduje się na stronie internetowej: www.pcre.ilawa.pl w zakładce Propozycje zajęć. Udostępniana jest również wszystkim placówkom powiatu iławskiego.  


Co oferuje poradnia w bieżącym roku szkolnym?

 • diagnozę psychologiczną (w tym badania i obserwacje z zakresu integracji sensorycznej), pedagogiczną (w tym badania i obserwacje z zakresu integracji sensorycznej), logopedyczną, a także badania – obserwacje funkcjonowania dzieci/ młodzieży w środowisku wychowania i nauczania, badania związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu, badania słuchu Screeningowym Audiometrem Tonalnym,
 • bezpośrednią pomoc psychologiczno – pedagogiczną dla dzieci i młodzieży na terenie placówki: poradnictwo, krótkoterminowe konsultacje indywidualne i konsultacje rodzinne, terapie rodzinne, grupy wsparcia dla rodziców, terapie psychologiczne dla uczniów,
 • wsparcie dzieciom i młodzieży wymagającym pomocy psychologiczno – pedagogicznej: zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, zajęcia wspomagające nabywanie umiejętności szkolnych (glottodydaktyka, metoda symultaniczno – sekwencyjna, stymulowanie i usprawnianie grafomotoryczne), terapia logopedyczna, terapia surdologopedyczna, terapia EEG Biofeedback, integracja sensoryczna, zajęcia metodą Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne: „Trening pewności siebie”, zajęcia krótkoterminowe rozwijające umiejętność uczenia się („Efektywne uczenie się”),
 • zajęcia ukierunkowane na pomoc w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kształcenia i kariery zawodowej,
 • bezpośrednią pomoc psychologiczno – pedagogiczną dla dzieci i młodzieży na terenie przedszkoli, szkół, ośrodków, placówek: warsztaty, wykłady i prelekcje, badania przesiewowe wzroku, słuchu, logopedyczne, interwencje kryzysowe, porady, konsultacje, mediacje,
 • pomoc dla rodziców w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych
  i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży oraz w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i wychowawczych (konsultacje, porady, grupy wsparcia, trening umiejętności wychowawczych, konsultacje rodzinne, prelekcje, warsztaty na terenie przedszkoli, szkół, placówek),
 • realizację zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych (konsultacje indywidualne, prelekcje, warsztaty, udział w radach pedagogicznych, interwencje kryzysowe, mediacje), a także współpraca poradni na wniosek dyrektora przedszkola/ szkoły/ placówki o pogłębioną diagnozę i wskazanie sposobów rozwiązania problemów dzieci/ uczniów,
 • współpracę z przedszkolami, szkołami i placówkami w zakresie dokonywania wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym, udzielanie nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych lub specjalistom, pomocy w: opracowywaniu
  i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych oraz indywidualnych programów zajęć rewalidacyjno – wychowawczych,
 • współpracę z przedszkolem/ szkołą w celu analizy funkcjonowania dziecka/ ucznia uwzględniającą efekty udzielanej dotychczas przez przedszkole lub szkołę pomocy psychologiczno-pedagogicznej przed wydaniem zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, zindywidualizowanej ścieżki kształcenia,
 • organizowanie i prowadzenie kompleksowego wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, w tym prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla doradców zawodowych, osób koordynujących zadania z zakresu doradztwa oraz pedagogów szkolnych, wychowawców, dla nauczycieli współorganizujących kształcenie integracyjne, kształcenie specjalne w oddziałach integracyjnych lub ogólnodostępnych.

POMOC NIE TYLKO DLA UCZNIÓW

Poradnia oferuje także  wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Wczesnym wspomaganiem rozwoju obejmowane są dzieci niepełnosprawne oraz ich rodziny od chwili stwierdzenia u dziecka niepełnosprawności do rozpoczęcia nauki w szkole. Podstawą do objęcia dziecka pomocą jest opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydana przez zespół orzekających działający w publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, czyli m.in. w poradni. W skład zespołu wczesnego wspomagania rozwoju wchodzą: pedagog, psycholog, logopeda oraz, w zależności od potrzeb inni specjaliści. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu.


CO ZROBIĆ BY UZYSKAĆ POMOC PORADNI

By otrzymać wsparcie i pomoc w naszej placówce rodzice/ prawni opiekunowie,
w imieniu swojego dziecka lub pełnoletni uczeń powinni złożyć osobiście lub w formie listu tradycyjnego pisemną deklarację:
ZGŁOSZENIE DZIECKA/UCZNIA do Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Iławie, w której oprócz wpisania podstawowych danych dziecka/ ucznia prosimy o krótkie uzasadnienie wniosku. Do Zgłoszenia rodzice/ opiekunowie prawni lub pełnoletni uczniowie mogą dołączyć:

 • opinię nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów udzielających pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
 • w przypadku, kiedy obserwacje, badania dziecka/ pełnoletniego ucznia były przeprowadzone
  w innej placówce można dołączyć kopię wyników obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych,
 • w przypadku problemów zdrowotnych dziecka/pełnoletniego ucznia można dołączyć do wniosku kopię wyników obserwacji i badań lekarskich.

Wszystkie wzory druków w/w dokumentów znajdują się na stronie internetowej  www.pcre.ilawa.pl,
w zakładce – Poradnia – Druki do pobrania. Druki tych dokumentów można również otrzymać bezpośrednio w placówce (w PPP w Iławie lub w punkcie konsultacyjno – diagnostycznym  w Suszu), a także w każdej placówce (przedszkolu, szkole, ośrodku) powiatu iławskiego. 


            Klientom tj. podopiecznym poradni, ich rodzicom i nauczycielom poradnia jako instytucja najbardziej „kojarzy się” z diagnozą: psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną oraz badaniami związanymi z wyborem kierunku kształcenia i zawodu. Diagnozowanie dzieci i młodzieży prowadzimy w szczególności w celu określenia ich indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych, a także w celu wyjaśnienia mechanizmów ich funkcjonowania w odniesieniu do zgłaszanego problemu oraz wskazania sposobu rozwiązania tego problemu. Efektem diagnozowania dzieci i młodzieży jest w szczególności:

 • wydanie opinii;
 • wydanie orzeczenia o potrzebie: kształcenia specjalnego, zajęć rewalidacyjno – wychowawczych, indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży;
 • objęcie dzieci i młodzież albo dzieci i młodzieży oraz rodziców bezpośrednią pomocą psychologiczno – pedagogiczną;
 • wspomaganie nauczycieli w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą oraz rodzicami.

Okres od maja do września każdego roku kalendarzowego jest to czas intensywnej pracy diagnostyczno – konsultacyjnej, nie inaczej będzie w bieżącym roku szkolnym. Obecnie w swojej pracy skupiamy się na działalności diagnostyczno – konsultacyjnej, w celu wydania opinii i orzeczeń niezbędnych do organizacji kształcenia dzieci i młodzieży, odpowiednich do ich potrzeb w nowym roku szkolnym tj.:

 • Opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju,
 • Opinii w sprawie odroczenia rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego,
 • Opinii w sprawie przyjęcia ucznia szkoły podstawowej do oddziału przysposabiającego do pracy,
 • Opinii w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadpodstawowej,
 • Opinii w sprawie zezwolenia na zatrudnienie młodocianego w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy lub nauki zawodu,
 • Orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego,
 • Orzeczeń o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych,

– Od 4 maja 2020 roku wznowiliśmy naszą pracę w formie stacjonarnej – informuje Marzena Iwasiów. – Skupiamy się na działalności diagnostyczno – konsultacyjnej, w celu wydania opinii i orzeczeń niezbędnych do organizacji kształcenia dzieci i młodzieży, odpowiednich do ich potrzeb w nowym roku szkolnym. Mamy nadzieję, że wszyscy nasi podopieczni otrzymają niezbędne dokumenty, w celu kształcenia i wsparcia w nowym roku szkolnym – zawsze tak było i teraz też się o to postaramy, pamiętając o naszej misji: świadczenia szeroko pojętej pomocy psychologiczno – pedagogicznej w oparciu o wartości humanistyczne wskazujące na godność, poszanowanie i niepowtarzalność każdej jednostki. Jesteśmy po to, by rozumieć, wspierać i pomagać dzieciom, ich rodzicom i nauczycielom. Świadczymy pomoc profesjonalną w duchu poszanowania każdego klienta, z uwzględnieniem prawa do indywidualnego rozwoju, życzliwości i wrażliwości na jego potrzeby. Zapewniamy dyskrecję i atmosferę bezpieczeństwa, a niesiona przez nas pomoc nastawiona jest na wszechstronny rozwój dziecka zgodnie z przesłaniem Martina Luthera Kinga Jr: „Najbardziej niezmiennym i ważnym pytaniem życia jest: Co robisz dla innych?”.


ZAPLECZE TECHNICZNE PORADNI

By realizować swoje zadania statutowe Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
w Iławie użytkuje część budynku internatu Zespołu Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku. Obiekt usytuowany jest w centrum miasta, w dogodnej dla mieszkańców powiatu lokalizacji. Placówka dysponuje obecnie dziesięcioma funkcjonalnie i estetycznie urządzonymi gabinetami diagnostyczno – terapeutycznymi, bogato wyposażonymi w standaryzowane testy diagnostyczne, pomoce do zajęć terapeutycznych, w środki dydaktyczne i pomoce niezbędne w pracy indywidualnej i grupowej z dziećmi i młodzieżą. Wszystkie gabinety są wyposażone w komputery działające w sieci. Dodatkowo poradnia korzysta z 2 gabinetów diagnostyczno – terapeutycznych użyczonych przez ZS im. Ireny Kosmowskiej w Suszu. Jako placówka dysponujemy również salą do realizacji grupowych zajęć dla dzieci, młodzieży, ich rodziców i nauczycieli. Zgromadzony w tej sali sprzęt tj. urządzenie wielofunkcyjne, drukarka, sprzęt komputerowy, projektor pozwala na realizowanie pracy związanej
z prowadzeniem warsztatów, prelekcji, wykładów dla różnych grup odbiorców. Ważnym miejscem w poradni jest także sala diagnostyczno – terapeutyczna wyposażona w profesjonalny sprzęt do zajęć z zakresu integracji sensorycznej. Ponadto poradnia wyposażona jest w narzędzia do prowadzenia treningu EEG – Biofeedback (urządzenie do pomiaru sygnałów fizjologicznych, oprogramowanie do przetwarzania sygnałów fizjologicznych  i prowadzenia treningów, oprogramowanie do diagnostyki QEEG, gry, media i plansze Biofeedback), narzędzie do profesjonalnej oceny sprawności narządu słuchu – Screeningowy Audiometr Tonalny, a także specjalistyczne oprogramowania do pracy diagnostyczno – terapeutycznej dla psychologów, pedagogów i logopedów (m.in. programy komputerowe do przesiewowej diagnozy wzroku, słuchu, mowy, terapeutyczne programy logopedyczne, pogramy do pracy z uczniem z trudnościami w czytaniu, pisaniu i liczeniu).

              Poradnia dysponuje również przestronną poczekalnią dla klientów, jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych – posiada podjazd, łazienkę z udogodnieniami oraz zewnętrzną windę, które ułatwiają korzystanie z zasobów placówki osobom niepełnosprawnym.


Źródło: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Iławie


Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Iławie 
w Powiatowym Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie
ul. Mikołaja Kopernika 8a
14-200 Iława
tel/fax (89) 649-24-35
e-mail: sekretariat@pcre.ilawa.pl
www.pcre.ilawa.pl