Publikujemy Uchwałę nr XVI/159/20 Rady Powiatu Iławskiego z dnia 25 czerwca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu iławskiego na rok 2020. [AKTUALNE DYŻURY APTEK].Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U.  z 2020 r. poz. 920), art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 944) po zasięgnięciu opinii Burmistrza Miasta Iława, Burmistrza Miasta Lubawa, Burmistrza Susza, Burmistrza Kisielic, Burmistrza Zalewa, Wójta Gminy Iława, Wójta Gminy Lubawa oraz Warmińsko-Mazurskiej Izby Aptekarskiej w Olsztynie, Rada Powiatu Iławskiego uchwala, co następuje:

  • 1. Uchwałę Nr XII/124/19 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu iławskiego na rok 2020 (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2019 r., poz. 6384) zmienia się w ten sposób, że załącznik nr 1 i nr 2 do uchwały otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.
  • 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
  • 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu, Marek Borkowski


uchwała z załącznikami 

uchwała XVI15920