W czwartek 25 czerwca, o godz. 11.00 rozpocznie się XVI sesja Rady Powiatu Iławskiego. Odbędzie się ona w trybie zdalnym. Radni obradować będą nad 23 punktami, zawartymi w programie posiedzenia sesji.Program posiedzenia przewiduje m. in.:

 1. informację Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Iławie o stanie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej oraz zagrożeniach pożarowych powiatu za rok 2019,
 2. przyjęcie sprawozdania z działalności Komendy Powiatowej Policji za rok 2019 oraz informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego,
 3. informację Powiatowego Lekarza Weterynarii w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa weterynaryjnego w powiecie iławskim za rok 2019,
 4. informację Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej powiatu iławskiego za 2019 rok
 5. przyjęcie sprawozdania z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w powiecie iławskim za 2019 rok,
 6. przyjęcie sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie za rok 2019 wraz z wykazem potrzeb na rok 2020,
 7. informację dot. oceny zasobów pomocy społecznej w powiecie iławskim za 2019 rok,
 8. rozpatrzenie Raportu o stanie Powiatu Iławskiego za 2019 rok,
 9. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu,
 10. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego powiatu za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za 2019 rok,
 11. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Iławskiego,
 12. podjęcie uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Powiatowego Szpitala im. Wł. Biegańskiego w Iławie,
 13. podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do placówek oświatowo-wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, dla których organem prowadzącym jest Powiat Iławski,
 14. podjęcie uchwały w sprawie powierzenia reprezentowania Powiatu Iławskiego w Zgromadzeniu Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego,
 15. podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela Powiatu Iławskiego do Zgromadzenia Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego,
 16.  podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Powiatu Iławskiego,
 17. podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu iławskiego na rok 2020,
 18. podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przeznaczenia środków PFRON na rehabilitację zawodową i społeczną w 2020 roku,
 19. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Segnowy, gmina Iława,
 20. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Zalewo,
 21. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Iława na realizację zadania „Budowa kładki dla pieszych przez rzekę Osa w miejscowości Ząbrowo”,
 22. podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2020-2033,
 23. podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2020 rok.