Ogłoszenie w sprawie konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały
Rady Powiatu Iławskiego
w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do placówek oświatowo – wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, dla których organem prowadzącym
jest Powiat Iławski.W celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
Zarząd Powiatu Iławskiego Uchwałą Nr 103/396/20 z 3 czerwca 2020 r. przekazuje do konsultacji projekt uchwały Rady Powiatu Iławskiego w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do placówek oświatowo – wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, dla których organem prowadzącym jest Powiat Iławski.

 1. Ustala się następujące terminy konsultacji:

– rozpoczęcie: 03.06.2020 r.,

– zakończenie: 10.06.2020 r.

 1. Konsultacje przeprowadzone będą w formie udostępnienia projektu uchwały poprzez wyłożenie
  w siedzibie Starostwa Powiatowego w Iławie (Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji, pokój 120), zamieszczenia na stronie internetowej Powiatu (www.powiat-ilawski.pl) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Iławie, a także na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Iławie, w celu złożenia przez organizacje pozarządowe uwag, wniosków
  i propozycji zmian.

Wszelkie uwagi, wnioski oraz  ewentualne  propozycje zmian w formie pisemnej należy kierować
w terminie:

– do 10.06.2020 r. do godz. 15.15  w przypadku osobistego dostarczenia  do  Starostwa Powiatowego w Iławie ul. Andersa 2a, 14-200 Iława,

– do 10.06.2020 r.  w przypadku  złożenia w placówce pocztowej  (decyduje data nadania) na adres:

Zarząd Powiatu Iławskiego

 1. Gen. Wł. Andersa 2a

14-200 Iława

 1. Konsultacje przeprowadza się z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,
  o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie, działającymi na terenie  powiatu iławskiego i  prowadzącymi działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych określonych w ustawie, jeżeli projekt aktu prawa miejscowego dotyczy dziedzin działalności statutowej tych organizacji  na rzecz mieszkańców powiatu iławskiego. Organizacje pozarządowe są zobowiązane wraz z wniesieniem uwag, wniosków lub propozycji zmian, wskazać treść statutu, z której wynika, iż projekt przedmiotowej uchwały obejmuje dziedzinę dotyczącą działalności statutowej organizacji.
 2. Osobą upoważnioną do kontaktu jest Dyrektor   Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Starostwa Powiatowego w Iławie, ul. Gen. Wł. Andersa 2a, 14-200 Iława, tel. 89 649 07 35,
  e-mail: edu@powiat-ilawski.pl.

https://powiat-ilawski.pl/wp-content/uploads/2020/06/skan-projektu-uchwały-rekrutacja.pdf

Załącznik – projekt uchwały Rady Powiatu Iławskiego w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do placówek oświatowo – wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, dla których organem prowadzącym jest Powiat Iławski.