W środa (24 czerwca), o godz. 11.00 w trybie zdalnym odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Powiatu Iławskiego.Tematy omawiane podczas posiedzenia to m. in.:

 1. zaopiniowanie informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej
  w Iławie stanie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej oraz zagrożeniach pożarowych powiatu za rok 2019,
 2. zaopiniowanie sprawozdania z działalności Komendy Powiatowej Policji za rok 2019 oraz informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego,
 3. zaopiniowanie informacji Powiatowego Lekarza Weterynarii w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa weterynaryjnego w powiecie iławskim za rok 2019,
 4. zaopiniowanie informacji Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej powiatu iławskiego za 2019 rok,
 5. zaopiniowanie sprawozdania z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w powiecie iławskim za 2019 rok,
 6. zaopiniowanie sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
  w Iławie za rok 2019 wraz z wykazem potrzeb na rok 2020,
 7. zaopiniowanie informacji dot. oceny zasobów pomocy społecznej w powiecie iławskim za 2019 rok,
 8. zaopiniowanie Raportu o stanie Powiatu Iławskiego za 2019 rok,
 9. zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego powiatu za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za 2019 rok,
 10. zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Powiatowego Szpitala im. Wł. Biegańskiego w Iławie,
 11. zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do placówek oświatowo-wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, dla których organem prowadzącym jest Powiat Iławski,
 12. zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Powiatu Iławskiego,
 13. zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych  na terenie powiatu iławskiego na rok 2020,
 14. zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przeznaczenia środków PFRON na rehabilitację zawodową i społeczną w 2020 roku,
 15. zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Segnowy, gmina Iława,
 16. zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Zalewo,
 17. zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Iława na realizację zadania „ Budowa kładki dla pieszych przez rzekę Osa
  w miejscowości Ząbrowo”,
 18. zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2020 – 2033,
 19. zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu
  na 2020 rok.