Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych już w sierpniu 2020 rozpocznie kolejną rekrutację chętnych na bezzwrotne dotacje. Przypomnijmy, w roku 2019 w ramach projektu Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Ekonomii Społecznej, utworzono 25 miejsc pracy ze wsparciem finansowym w kwocie: 595 000 zł na utworzenie miejsc pracy i dodatkowo ok. 300 000 zł na wsparcie pomostowe funkcjonowania miejsc pracy. FUNDUSZ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ (FPS) to zadanie projektu Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej, w którym odbywa się proces ekonomizacji i występowania o dotację na utworzenie miejsc pracy w powstających lub istniejącym przedsiębiorstwie społecznym.

 NA CO DOTACJA?

Startującym przedsiębiorcom trudno na rynku. Muszą wnieść dużo energii i kapitału na rozruch działalności, zdobyć wiedzę o tym jak prowadzić biznes, prawidłowo się rozliczać i zatrudniać ludzi. W biznesie społecznym chodzi o to, żeby przez zatrudnienie dawać ludziom szansę na wyjście z trudności, a także zarabiać na cele organizacji. Dotacja to pieniądze na stworzenie miejsc pracy, wyposażenie działalności gospodarczej organizacji w niezbędne sprzęty. Dotacja = odpowiedzialne zatrudnienie.


KROK PO KROKU JAK WYGLĄDA PROCEDURA UBIEGANIA SIĘ O DOTACJĘ?

KROK 1. SPOTKANIE

Jeśli jesteście zainteresowani wsparciem finansowym na utworzenie przedsiębiorstwa społecznego tworząc jednocześnie nowe miejsca pracy umówcie się z pracownikiem Inkubatora Przedsiębiorczości Społecznej (IPS)  w Iławie, Wojciechem Jankowskim: tel. 55 236 27 16, 510 093779, mail:w.jankowski@eswip.pl

KROK 2. ŚCIEŻKA SZKOLENIOWO-DORADCZA

Podczas pierwszego spotkania z doradcą ustalicie wspólny plan działania, tzw. ścieżkę szkoleniowo-doradczą. Organizację reprezentują min. 2 oddelegowane przez nią osoby (najczęściej są to liderzy przedsięwzięcia umocowani funkcją w zarządzie). Doradca skieruje Was na szkolenia i doradztwo adekwatne do Waszego doświadczenia i wiedzy. Spotkacie się również z doradcami specjalistycznymi – zawodowym, interpersonalnym i biznesowym. Po całym cyklu szkoleniowo- doradczym i spotkaniami z doradcami zostanie wydana opinia, czy jako grupa jesteście już gotowi do starania się o dotacje.

Jeśli nie otrzymacie pozytywnej rekomendacji, nic się nie martwcie, możecie dalej pracować nad Waszym pomysłem i realizować konkretne zadania w tym obszarze.

KROK 3. ZGŁOSZENIE DO FUNDUSZU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ

Z pozytywną rekomendacją doradcy składacie dokumenty rekrutacyjne do Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej. To krótki dokument, w którym opisujecie swój pomysł na działalność, realizatora oraz obszar działania, wg konkretnych pytań.

KROK 4. REKRUTACJA DO FUNDUSZU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ

Następnie uczestniczycie w spotkaniach rekrutacyjnych prowadzonych przez Komisję. Są to spotkania poświęcone ocenie Grupy pod kątem interpersonalnym, zawodowym i biznesowym

KROK 5. KONKURS BIZNESPLANÓW

Komisja Rekrutacyjna zdecyduje, czy możecie startować w konkursie biznesplanów! Jeśli się nie uda, nie poddawajcie się, możecie wziąć udział w kolejnej rundzie konkursowej. Popracujcie dalej z doradcami nad słabymi stronami przedsięwzięcia. Wasz doradca poinformuje Was o rekomendacjach Komisji.

Jeśli otrzymaliście pozytywną ocenę możecie starować w konkursie biznesplanów. Przed naborem biznesplanów nadal pracujecie nad ich doszlifowaniem. We wskazanym w harmonogramie konkursu terminie składacie biznesplan wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami.

KROK 6. PREZENTACJA PRZED KOMISJĄ

Komisja Oceny Biznesplanów zaprosi Was do zaprezentowania Waszego pomysłu, oceni złożone dokumenty. Ogłoszona zostanie lista rankingowa, z której dowiecie się czy Wasz pomysł otrzyma dofinansowanie. Jest to sytuacja, w której zdobyliście powyżej 60% ogólnej sumy punktów i 60% punktów za poszczególne części biznesplanu.

Jeśli jednak zdobyliście mniej niż wymagane minimum punktów dostanie informację co należy dopracować, aby skorzystać z drugiej szansy.

KROK 7. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU O DOTACJE

Jeśli otrzymaliście wymaganą liczbę punktów zaprosimy Was na podpisanie umowy dotacji (zgodnie z reprezentacją wskazaną w statucie, KRS) oraz 2 form zabezpieczeń dotacji (wybranych zgodnie z Regulaminem).

KROK 8. REALIZACJA 

Teraz dopełniacie wszelkich formalności (np. wpis do Rejestru Przedsiębiorców KRS), zatrudniacie pracowników zgodnie z biznesplanem, składacie wniosek o podstawowe wsparcie pomostowe, wydatkujecie dotację, rozliczacie się z niej oraz ze wsparcia pomostowego.

W momencie podpisania umowy na wsparcie pomostowe otrzymujecie wsparcie opiekuna biznesowego, który będzie z Wami współpracował przez okres najbliższego roku. Nadal możecie korzystać ze wsparcia doradczego, szkoleniowego OWIES.

Wszystkie niezbędne dokumenty znajdziecie na stronie https://owies.eswip.pl/.


DOTACJA

Ujmując ogólnie są to środki na wyposażenie miejsc pracy w działalności gospodarczej, którą podejmuje organizacja. Dotacja na stworzenie 1 miejsca pracy (dla osoby uprawnionej, zgodnie z Regulaminem) wynosi maksymalnie 24.000 zł. W jej ramach możliwe jest sfinansowanie następujących wydatków:

 1. wartości niematerialne i prawne
 2. aktywa trwałe
 3. wyposażenie
 4. prace remontowe i budowlane
 5. środki obrotowe.

Całość wydatków powinna być zgodna z celami przedsięwzięcia i niezbędna do rozpoczęcia lub rozwoju przedsiębiorstwa społecznego, pod tym też kątem wszystkie wydatki będą oceniane. Wszelkie koszty poniesione przed podpisaniem Umowy podmiot ponosi na własną odpowiedzialność.

WSPARCIE POMOSTOWE

Ujmując ogólnie są to środki przeznaczone na pokrycie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w organizacji. Przypadają na osobę uprawnioną, podobnie jak dotacja. Przez okres pierwszych 6 miesięcy, podstawowe wsparcie pomostowe na 1 osobę miesięcznie wynosi 2.000 zł przy zatrudnieniu na więcej niż ½ etatu. Od ¼ etatu do ½ etatu włącznie wsparcie pomostowe wynosi 1500 zł. Podmiot bierze również udział w konkursie na przedłużenie wsparcia pomostowego na kolejne miesiące i wówczas jest to kwota 1.500 lub 1000 zł miesięcznie na osobę uprawnioną, w zależności od wielkości etatu. Przedłużone wsparcie pomostowe jest możliwe na okres maksymalnie kolejnych 6 miesięcy, o czym decyduje Komisja na podstawie wniosku organizacji.

Obowiązkowe jest utrzymanie powstałych miejsc pracy minimalnie przez okres 6 miesięcy od zakończenia korzystania z podstawowego lub przedłużonego wsparcia pomostowego, o ile podmiot przedłużenie otrzymał. Każda przerwa w zatrudnieniu spowodowana okresami zwolnień, urlopów bezpłatnych itp. powoduje konieczność przedłużenia zatrudnienia o ten czas.

Przy każdorazowej ocenie przyznawania dotacji na nowe miejsca pracy w organizacji pod uwagę brane jest utrzymanie dotychczasowych stanowisk pracy z dotacji. Chodzi tu o rozwój organizacji i prawdziwy wymiar integracji społecznej i zawodowej.

W ramach projektu możemy sfinansować koszty kursu zawodowego (podniesienie kwalifikacji niezbędnych na planowanym stanowisku pracy), a powstałe przedsiębiorstwo społeczne może korzystać z doradztwa i szkoleń. Dostępne są także szkolenia, wizyty studyjne oraz cykle szkoleniowe, które pomogą Wam nabrać wiatru w żagle i obrać właściwy kierunek.


O PROJEKCIE

Celem projektu jest rozwój sektora ekonomii społecznej na terenie powiatów: elbląskiego, braniewskiego, iławskiego, ostródzkiego.

Powiat iławski jest terenem działania Ośrodka Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej (w skrócie OWIES) prowadzonego przez Stowarzyszenie ESWIP z Elbląga. W Iławie działa Inkubator Przedsiębiorczości Społecznej (przy ul. Wiejskiej 2d, pok. 105, tel. 510 093 779). Tam można spotkać się z osobą, która krok po kroku wprowadzi w temat. Do takiego spotkania warto się przygotować. Dlaczego? A to dlatego, że wsparcie finansowe mogą otrzymać osoby fizyczne a także stowarzyszenia, fundacje i osoby prawne zainteresowane tworzeniem przedsiębiorstw społecznych.

Punktem wyjścia w tym wszystkim jest pomysł na biznes, czyli taką działalność, która będzie opłacalna, a firma utrzyma się na rynku. Cały czas pamiętamy o ludziach, których planujemy zatrudnić. Mogą to być na przykład: matki, które po urodzeniu dziecka chcą wrócić do pracy; osoby
z niepełnosprawnościami lub inne, które pozostają poza rynkiem pracy. Przedsiębiorstwa społeczne sprawdzają się w wielu obszarach działalności, m.in. w gastronomii, usługach opiekuńczych, wyrobach rękodzielniczych, a także w usługach związanych z szeroko pojętym sprzątaniem (przykłady znajdziesz również na https://www.targes.pl/). Twój pomysł może dotyczyć zupełnie innej branży.

Warto podkreślić, że ekonomia społeczna to nie tylko dotacje na rozwój, to przede wszystkim namacalne korzyści. Ludzie, którzy wracają na rynek pracy i rozwój lokalnej gospodarki. Po więcej szczegółów zadzwoń do Infopunktu OWIES (55 236 27 16) lub przyjdź do Inkubatora Przedsiębiorczości Społecznej.

Działania OWIES kierowane są do podmiotów ekonomii społecznej, osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, przedsiębiorstw społecznych. Ośrodek stawia na wsparcie, tworzenie  i wzmacnianie potencjału wymienionych jednostek za pomocą trzech zasadniczych elementów  tj.: wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej  i tworzenia nowych miejsc pracy będących narzędziem reintegracji społecznej i zawodowej.

Działania projektowe podzielone są na trzy zadania: Centrum Ekonomii Społecznej, Inkubatory Przedsiębiorczości Społecznej oraz Fundusz Przedsiębiorczości Społecznej.

Centrum Ekonomii Społecznej

 • Informacja – prowadzimy punkt informacyjny, biblioteczkę Ekonomii Społecznej, wysyłamy newsletter, tworzymy pismo Pozarządowiec i materiały filmowe promujące ekonomię społeczną. Organizujemy konferencje, targi ES, warsztaty i spotkania. Obsługujemy portal produktów i usług podmiotów ekonomii społecznej TARGES.
 • Animacja specjalistyczna – wspieramy funkcjonowanie Zespołów ds. ES we wprowadzaniu rozwiązań ukierunkowanych na rozwój ES, np. zlecania zadań i usług społecznych, stosowania klauzul społecznych.
 • Doradztwo i usługi specjalistyczne – świadczymy usługi doradcze z zakresu prawa, księgowości, marketingu, promocji, rozwoju zawodowego oraz wsparcie interpersonalne, mentorskie i coachingowe.
 • Doradztwo biznesowe – wspieramy istniejące przedsiębiorstwa społeczne w zakresie przygotowania niezbędnej dokumentacji do udziału w konkursie na wsparcie finansowe.
 • Edukacja – organizujemy warsztaty, szkolenia, cykle edukacyjne, wizyty studyjne dotyczące tworzenia i funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej oraz przedsiębiorstw społecznych.

Inkubator Przedsiębiorczości Społecznej

 • Animacja – współpracujemy z lokalnymi podmiotami wspierającymi rozwój ekonomii społecznej i tworzenie miejsc pracy w sektorze ES, diagnozujemy potencjał grup
  i społeczności, a wybrane wspieramy by doprowadzić do wspólnej realizacji przedsięwzięć mających na celu rozwój ES.
 • Doradztwo kluczowe – nasi doradcy koncentrują się na tworzeniu i wspieraniu grup inicjatywnych i organizacji pozarządowych będących w procesie ekonomizacji.
 • Wsparcie lokalowo-sprzętowe – udostępniamy sprzęt (komputer, urządzenia wielofunkcyjne, telefon) oraz szafki do przechowywania dokumentacji/materiałów wspieranych podmiotów ekonomii społecznej.

Fundusz Przedsiębiorczości Społecznej

 • Ocena potencjału grup inicjatywnych – nasi eksperci diagnozują potencjał grup inicjatywnych, oceniając je w zakresie zawodowym, psychologicznym, biznesowym i prawnym.
 • Dotacje – udzielamy wsparcia finansowego na założenie i rozwój przedsiębiorstw społecznych w kwocie do 24 tys. zł na każde miejsce pracy.
 • Wsparcie pomostowe – udzielamy wsparcia finansowego w wysokości 1500 – 2000 zł na każde miejsce pracy w okresie do jednego roku.
 • Wsparcie opiekuna biznesowego – przedsiębiorstwo społeczne, które otrzymało dotację, zostaje objęte wsparciem opiekuna biznesowego, który skupia się na rozwoju podmiotu, jego usług, działań marketingowych i promocyjnych.

http://www.owies.eswip.pl/

ulotka 1ulotka 2