Jolanta Rynkowska, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie w związku z pandemią COVID-19 w Polsce wprowadziło od 16 marca 2020 r. ograniczenia w bezpośrednim załatwianiu spraw przez klientów. Natomiast od poniedziałku 25 maja 2020 r. PCPR przywraca bezpośrednią obsługę klientów z zachowaniem wymogów sanitarnych. Klienci będą obsługiwani w systemie – jedna osoba na jedno stanowisko, w związku z powyższym wskazane jest umawianie wizyt telefonicznie.Dotychczas wszystkie sprawy są załatwiane wyłącznie za pośrednictwem poczty tradycyjnej, poczty elektronicznej, telefonicznie oraz przez platformę e-puap lub osobiście po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu wizyty z pracownikiem właściwej komórki organizacyjnej. Ponadto przed wejściem do Centrum jest wystawiona urna, do której klienci mogą wrzucać: pisma, wnioski oraz inne dokumenty, które chcą przekazać. Korespondencja wpływająca w ten sposób do jednostki jest poddawana kwarantannie przez 24 godziny. Niezbędne druki wniosków są dostępne na stronie internetowej www.pcprilawa.pl oraz w wersji papierowej pojemniku wywieszonym na drzwiach budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie.

Stały telefoniczny kontakt z rodzinami zastępczymi

– Obecnie koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej jeszcze nie wyjeżdżają do miejsc zamieszkania rodzin zastępczych, opracowujemy procedury, które umożliwią bezpieczny, bezpośredni kontakt – mówi Jolanta Rynkowska, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie. – Utrzymujemy stały telefoniczny kontakt z rodzinami, wychowankami, udzielamy wsparcia również poprzez konsultacje pedagogiczne i psychologiczne. W ramach wsparcia pracy wychowawców w Domu dla Dzieci Powiatu Iławskiego w Kisielicach oraz pomocy dzieciom podczas nauki zdalnej koordynatorom powierzono pracę (kilkugodzinne dyżury) w placówce w związku z uzasadnionymi potrzebami. W Domu dla Dzieci Powiatu Iławskiego w Kisielicach obecnie na stałe przebywa 13 wychowanków w wieku od 8 lat do 17 lat. Nauka zdalna prowadzona przy tak licznej grupie dzieci w zróżnicowanym wieku jest ogromnym wyzwaniem, ilość materiału do przerobienia przez każde dziecko jest bardzo duża, a dodatkowo odbieranie zadanych zadań i przekazywanie wykonanych w sposób elektroniczny zabiera znaczną ilość czasu. W związku z tym przeorganizowaliśmy pracę placówki dostosowując ją do obecnych warunków.

Zakaz odwiedzin w placówkach

Na czas pandemii Wojewoda Warmińsko – Mazurski nakazał wprowadzenie w placówkach opiekuńczo – wychowawczych całkowitego zakaz odwiedzin wychowanków oraz urlopowania do osób z zewnątrz. Wychowankowie Domu dla Dzieci Powiatu Iławskiego w Kisielicach utrzymują kontakty z rodzicami lub inną rodziną, natomiast wobec takich decyzji nie mogą spotykać się z najbliższymi, z kolegami, koleżankami ze szkoły, spędzają czas tylko w swoim gronie, w najbliższym otoczeniu placówki. Należne świadczenia wszystkim rodzinom zastępczym wypłacane są na bieżąco.

– Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności w Iławie funkcjonujący w naszych strukturach pracuje również w dostosowaniu do panujących warunków zagrożenia epidemicznego – kontynuuje Jolanta Rynkowska. – Osoby posiadające orzeczenia o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności, których ważność upływa w czasie trwania stanu epidemii lub osoby ubiegający się po raz pierwszy o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności mogą złożyć wniosek wraz z wymaganą dokumentacją medyczną, posiedzenia komisji odbywają się zaocznie (bez obecności osoby zainteresowanej). Należy jednak podkreślić, iż dotychczas wydane orzeczenia, których ważność upływa w okresie stanu epidemii zachowują swoją ważność do upływu 60 dnia od odwołania stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia (stosownie do art. 15h Ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych z dnia 31 marca 2020 r., Dz.U. poz. 374 z późn. zm.). Wydawanie legitymacji dla osób niepełnosprawnych odbywa się na dotychczasowych zasadach. Wyjątkowo wnioski o wydanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych można przesyłać pocztą, wydane karty przekazywane są również za pośrednictwem poczty (dotychczas osoba zainteresowana składała osobiście podpis na wniosku w obecności pracownika Zespołu oraz odbierała osobiście lub za pośrednictwem osoby upoważnionej).

Realizowany jest dodatkowy program w związku z pandemią

W związku z pandemia realizujemy dodatkowo program „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” jest zupełnie nową pomocą z PFRON. W największym skrócie: pomoc finansowa w ramach Modułu III programu skierowana jest do osób niepełnosprawnych, które są:

  1. uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej;
  2. uczestnikami środowiskowych domów samopomocy, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.);
  3. podopiecznymi dziennych domów pomocy społecznej, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.);
  4. podopiecznymi placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze środków PFRON na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, z późn. zm.);
  5. uczestnikami programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorcza PFRON i w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne;
  6. pełnoletnimi (od 18 do 25 roku życia) uczestnikami zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim (Dz. U. z 2013 r. poz. 529);
  7. pełnoletnimi (od 18 do 24 roku życia) wychowankami specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, funkcjonujących na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.).

Pomoc udzielana jest osobom niepełnosprawnym, które na skutek wystąpienia sytuacji kryzysowych spowodowanych chorobami zakaźnymi utraciły, w okresie od dnia 9 marca 2020 roku do dnia 4 września 2020 roku, możliwość korzystania (przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych) z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej – w formie dofinansowania kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych. W ramach tego programu współpracujemy z WTZ, ŚDS, Domem dziennego Pobytu, Zespołem Placówek Szkolno-Wychowawczych i pracownicy tych instytucji pomagają swoim podopiecznym w wypełnianiu wniosków.

Cały czas działa również Punkt Interwencji Kryzysowej – w ramach Punktu starszy specjalista pracy socjalne, psycholog i pedagog na bieżąco udzielają porad, wspierają w trudnych sytuacjach.

PCPR  W siedzibie PCPR przy Powiatowym Szpitalu im. Wł. Biegańskiego w Iławie w każdej sprawie należy skontaktować się telefonicznie, na podany na drzwiach numer telefonu 89 649 04 50 (dane kontaktowe są dostępne także na stronie internetowej PCPR)


Źródło: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie

Fot. www.powiat-ilawski.pl (M. Rogatty)