Aktywność mieszkańców oraz tworzonych przez nich grup obywatelskich (nieformalnych) oraz organizacji pozarządowych jest jednym z głównych warunków rozwoju lokalnego. Aktywność ta jest wciąż niewystarczająca, co powoduje m.in. niewykorzystanie wielu zasobów lokalnych, mniejszy wymiar pomocy osobom w gorszym położeniu czy niewykorzystanie szans zewnętrznych m.in. dotyczących wykorzystania środków unijnych. Cała społeczność na tym traci. Aby temu zapobiec należy uruchamiać działania aktywizujące.logo 1

Jedną z form działań aktywizujących jest uruchomienie ośrodka wspierania sektora pozarządowego oraz aktywności obywatelskiej w powiecie pod nazwą własną Centrum Organizacji Pozarządowych (COP). Zadanie to realizowane jest przez organizację pozarządową na terenie całego powiatu poprzez działania informacyjne, promocyjne, animacyjne, doradcze, edukacyjne i integracyjne, a także wsparcie techniczne.

Na terenie powiatu iławskiego zarejestrowanych jest ok. 350 organizacji pozarządowych.
W oficjalnych statystykach ukryta jest liczba „martwych dusz” – organizacji, które w rzeczywistości już nie istnieją lub nie prowadzą żadnych działań, jednak oficjalnie nie zostały zlikwidowane. Szacuje się, że w Polsce ich liczba wśród wszystkich organizacji pozarządowych nie przekracza 25% ogółu zarejestrowanych podmiotów. Organizacje pozarządowe stopniowo zdobywają coraz większe znaczenie. Wraz ze wzrostem ich liczby, zasobności i profesjonalizmu stają się znaczącym partnerem dla samorządu, realizatorem zadań publicznych i pomysłodawcą wielu inicjatyw ukierunkowanych na poprawę jakości życia mieszkańców.

Buduje społeczeństwo obywatelskie

W wielu przypadkach organizacje działają akcyjnie, często nie posiadają wymaganej dokumentacji merytorycznej i księgowej, nawet rzadko opierają finansowanie swoich działań na dotacjach od samorządu lokalnego. Wymagają one wzmocnienia potencjału ludzkiego i finansowego, zwłaszcza
w zakresie planowania działań, pozyskiwania środków.

Centrum Organizacji Pozarządowych jest prowadzone jako zadanie przez organizację pozarządową  w ścisłej współpracy z samorządami terytorialnymi, zwłaszcza samorządem powiatowym. Zadanie to jest finansowane na zasadzie wsparcia. Koszt zadania współfinansowany jest przez jednostki samorządu terytorialnego z terenu powiatu iławskiego na podstawie kontraktu.

W ramach COP diagnozowana jest aktywność społeczna i funkcjonowanie sektora pozarządowego
w powiecie, identyfikowane są problemy i potrzeby w tym zakresie, oraz podejmowane są adekwatne działania. Centrum wzmacnia organizacje pozarządowe, wyzwala aktywność społeczną, buduje kapitał społeczny i przyczynia się do rozwoju lokalnego. Centrum wspiera, ale nie wyręcza. Funkcjonuje na zasadzie pomocniczości, solidarności i partnerstwa. Informuje, edukuje, promuje
i wspiera. Kojarzy partnerów, łączy zasoby lokalne trzech sektorów: samorządu, biznesu i organizacji pozarządowych. Centrum pomaga w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na realizację ważnych lokalnie projektów we współpracy z innymi ośrodkami wspierającymi. Buduje społeczeństwo obywatelskie.

 

Porady dla trzeciego sektora

Głównym celem COP jest wsparcie aktywności społecznej mieszkańców oraz sektora pozarządowego na terenie powiatu. Centrum Organizacji Pozarządowych w Iławie działające przy Inkubatorze Przedsiębiorczości Społecznej ma służyć mieszkańcom powiatu iławskiego – tym skupionym
w organizacjach pozarządowych, tym, którzy działają w grupach nieformalnych jak również tym, którzy chcieliby się włączyć w działania społeczeństwa obywatelskiego.

Ważnym aspektem działania Centrum Organizacji Pozarządowych jest upowszechnianie wśród mieszkańców powiatu wiedzy na temat III sektora, zarówno dotyczącej możliwości angażowania
w jego działania, jak i korzystania z oferty organizacji – ma stać się miejscem spotkań, wymiany informacji i usług organizacji pozarządowych.

W ramach realizowanych działań w Centrum Organizacji Pozarządowych można zasięgnąć porady specjalistów działających w obszarze 3 sektora, w szczególności z obszarów: doradztwo prawne, księgowe, sprawy organizacyjne i formalne, takie jak: tworzenie organizacji, funkcjonowanie organizacji, opracowywanie statutu organizacji, tworzenie planów rozwoju organizacji, promocja
w organizacji, pozyskiwanie środków ze źródeł krajowych i zagranicznych, konsultowania wniosków
o dofinansowanie. Raz w miesiącu organizacje pozarządowe zapraszane są na szkolenia z wybranych tematów, ustalanych w oparciu o propozycje na spotkaniach lub bezpośrednio zasygnalizowane w COP. To w ramach tego działania organizowany jest Konkurs na najaktywniejszego wolontariusza powiatu iławskiego, w ramach którego wybierany jest najaktywniejszy wolontariusz roku.

COP-y Warmii i Mazur

Obecnie COP jest kontynuacją działań z lat poprzednich w ramach zadania publicznego Powiatu Iławskiego pod tytułem: „Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy i działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” i z kwotą dotacji 13 tysięcy złotych.

W roku 2020 Centrum Organizacji Pozarządowych na terenie powiatu iławskiego realizowane jest przez ELBLĄSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW POZARZĄDOWYCH (ESWIP) od kwietnia do października.

Stowarzyszenie ESWIP od 11 lat prowadzi aktywne działania na terenie powiatu iławskiego, prowadząc projekty pn. „COPy Warmii i Mazur” – 2009 r.- 2012 r. oraz projekt pn. Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej od 2013 roku, w ramach których wspiera potencjał organizacji pozarządowych z poszczególnych gmin. W efekcie tego udało się wzmocnić znacząco kilkanaście organizacji oraz powstało kilka przedsiębiorstw społecznych. Ponad 4 lata temu uruchomiono również Inkubator Przedsiębiorczości Społecznej w Iławie w ramach którego świadczone są usługi animacyjne, doradcze, edukacyjne.

Centrum Organizacji Pozarządowych w Iławie

Wiejska 2d (lok. 105) Iława

adres e-mail: w.jankowski@eswip.pl tel.: 510 093 779

Zapraszamy do współpracy!

logo 2