Informacja dotyczy podmiotów, które złożyły oferty w zakresie zadań będących w kompetencji Wydziału Organizacyjnego, Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Bezpieczeństwa oraz Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji.Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 10 marca 2020 r. Zarząd Powiatu Iławskiego ogłosił otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r. Zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy ogłoszenie zamieszczone zostało w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Iławie.

28 kwietnia 2020 r. Zarząd Powiatu Iławskiego podjął uchwały o wsparciu i powierzeniu realizacji zadań publicznych następującym podmiotom:

WYNIKI KONKURSU OFERT W ZAKRESIE ZADAŃ BĘDĄCYCH W KOMPETENCJI

WYDZIAŁU ORGANIZACYJNEGO, SPRAW OBYWATELSKICH, ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA

  1. z zakresu ratownictwa i ochrony ludności:

a) ZAPEWNIENIE BEZPIECZNEGO WYPOCZYNKU NA JEZIORZE JEZIORAK WYPOCZYWAJĄCYM MIESZKAŃCOM POWIATU IŁAWSKIEGO ORAZ PRZYBYŁYM TURYSTOM

wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania – 18.000,00 zł

oferent: Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie

b) PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ Z ZAKRESU UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU IŁAWSKIEGO

wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania – 2.000,00 zł

oferent: Stowarzyszenie wspierania Ratownictwa Wodnego w Iławie

Z POWODU ZŁOŻENIA OFERTY, KTÓRA NIE SPEŁNIAŁA WYMOGÓW ZAWARTYCH W OGŁOSZENIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT UMIEWAŻNIONO KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ NASTEPUJĄCEGO ZADANIA:

  1. z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych
    w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32a ustawy o działalności pożytku publicznego
    i o wolontariacie:

WSPARCIE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W REALIZACJI DZIAŁAŃ O CHARAKTERZE DOBRA WSPÓLNEGO

wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania – 4.000,00 zł

WYNIKI KONKURSU OFERT W ZAKRESIE ZADAŃ BĘDĄCYCH W KOMPETENCJI

WYDZIAŁU EDUKACJI, KULTURY, SPORTU I PROMOCJI

  1. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

 a) cykl powiatowych imprez z zakresu sportu szkolnego

wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania – 12000 zł

OFERENT: Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Iławie

b) zorganizowanie turnieju tańca towarzyskiego

wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania – 1500 zł

OFERENT: Uczniowski Klub Sportowy „Gracja” Iława 

   2.  Z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

a)zorganizowanie imprezy dotyczącej kultywowania folkloru oraz upowszechniającej twórczość kulturalną wśród mieszkańców powiatu iławskiego

wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania – 2000 zł

OFERENT: Stowarzyszenie Przyjaciół Szałkowa „Agro-Tur” w Szałkowie

b) rozwijanie świadomości narodowej, kulturowej i obywatelskiej poprzez działania wychowawcze, kulturalne i patriotyczne

wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania – 5000 zł

OFERENT: Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Warmińsko – Mazurska

Z powodu braku złożonych ofert unieważniono otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

  1. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

– cykl powiatowych imprez sportowych o puchar Starosty Powiatu Iławskiego,

– zorganizowanie turnieju koszykówki o puchar Starosty Powiatu Iławskiego,

– zorganizowanie turnieju piłki nożnej o puchar Starosty Powiatu Iławskiego,

2. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: zorganizowanie festiwalu muzycznego (jazz, muzyka klasyczna) promującego powiat iławski.

STAROSTA

/-/ Bartosz Bielawski