Zarząd Powiatu Iławskiego zdecydował o przyznaniu środków finansowych podmiotom, które  złożyły  oferty w otwartych  konkursach ofert w  2020 r., będących w kompetencji wydziału organizacyjnego, spraw obywatelskich, zdrowia i bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Iławie.Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie 21 stycznia 2020 r. Zarząd Powiatu Iławskiego ogłosił otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r. Zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy ogłoszenie zamieszczone zostało w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Iławie.

10 marca 2020 r. Zarząd Powiatu Iławskiego podjął uchwały o wsparciu realizacji zadań publicznych następującym podmiotom:

  1. z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy  z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej:

 

a) PROFILAKTYKA CHORÓB NOWOTWOROWYCH, W TYM „BIAŁA SOBOTA” DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU IŁAWSKIEGO – wysokość przyznanych środków publicznych 15.650,00 zł

Oferent: Stowarzyszenia Iławski Klub Amazonki.


 

b) DZIAŁANIA INFORMACYJNO – PROFILAKTYCZNE W ZAKRESIE PROMOCJI
I OCHRONY ZDROWIA, REHABILITACJI ZDROWOTNEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
wysokość przyznanych środków publicznych: 2.000,00 zł

Oferent: Polski Związek Niewidomych, Okręg Warmińsko–Mazurski, Koło
w Iławie.


Z up. STAROSTY          

/-/ Marek Polański

WICESTAROSTA