Związek Gmin Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego ogłasza otwarty nabór przedstawicieli:

sektora społecznego

(Rad Organizacji Pozarządowych, Lokalnych Grup Działania, Związków Stowarzyszeń, Organizacji Pozarządowych, Inicjatyw Lokalnych, Grup Nieformalnych)

sektora gospodarczego

(Izb Gospodarczych/Cechów Przedsiębiorców/Związków Pracodawców, Przedsiębiorców z branży hotelarskiej i turystycznej, gastronomicznej, sportowo-rekreacyjnej, IT, „ekonomii wody”, „żywności wysokiej jakości”, „drewna i meblarstwa”)

sektora naukowo-badawczego

(Uczelni wyższych, Parków naukowo-technologicznych, Rady Naukowo-Programowejds. Szlaku Kanału Elbląskiego)

z Obszaru Kanału Elbląskiego, który obejmuje teren:

Gminy Miasta Elbląg, Gminy Elbląg, Gminy Gronowo Elbląskie, Gminy Miejskiej Iława, Gminy Iława, Gminy Miejskiej Ostróda, Gminy Ostróda, Gminy Małdyty, Gminy Miłomłyn, Gminy Morąg, Gminy Pasłęk, Gminy Rychliki, Gminy Zalewo

do udziału w pracach nad powstającą Strategią Rozwoju Obszaru Kanału Elbląskiego na lata 2021-2030 w ramach tworzonej Grupy Partnerstwa.

Zadania Grupy Partnerstwa będą polegały w szczególności na:

  • zweryfikowaniu wizji i wypracowanych celów rozwojowych obszaru,
  • dokonaniu oceny zgodności projektu Strategii z dokumentami strategicznymi szczebla krajowego i regionalnego,
  • wypracowaniu zintegrowanych projektów w ramach Strategii,
  • udziale w procesie konsultacji społecznych tworzonego dokumentu.

Warunkiem udziału w pracach Grupy jest przysłanie w terminie od 2 do 15 marca 2020 r. wypełnionego Formularza zgłoszeniowego:

drogą elektroniczną na adres: zwiazek@um.ostroda.pl (w tytule e-maila należy wpisać „Zgłoszenie do Grupy Partnerstwa”) lub drogą korespondencyjną na adres: Związek Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiegoi Pojezierza Iławskiego, ul. Mickiewicza 24, 14-100 Ostróda (z dopiskiem „Zgłoszenie do Grupy Partnerstwa ds. Strategii Rozwoju Obszaru Kanału Elbląskiego na lata 2021-2030).

Wzór Formularza zgłoszeniowego wraz z Uchwałą nr 2/2020 Zarządu Związku Gmin Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego w sprawie powołania Grupy Partnerskiej ds. Strategii Rozwoju Obszaru Kanału Elbląskiego na lata 2021-2030 należy pobrać ze strony: http://www.zwiazekkanalu.pl.

Osoba do kontaktu: Jolanta Gadomska, tel. 89 642 94 06, e-mail: zwiazek@um.ostroda.pl.

Załączniki do pobrania

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Uchwała Zarządu Związku