Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.) Zarząd Powiatu Iławskiego 21 stycznia 2020 r. ogłosił otwarty konkurs ofert. Zgodnie z art. 13 ust. 3 ww. ustawy ogłoszenie zamieszczone zostało
w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Iławie.Zarząd Powiatu Iławskiego 03.03.2020 r. podjął uchwały o wsparciu realizacji zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego następującym podmiotom:

  1. a) cykl wycieczek oraz spotkań związanych z kulturą i historią miasta Lubawa i Ziemi Lubawskiej wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania – 2500 zł

OFERENT: Lubawskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych w Lubawie – 2500 zł

  1. b) organizacja wydarzeń kulturalnych związanych z muzyką gospel wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania – 2500 zł

OFERENT: Stowarzyszenie Gospel nad Jeziorakiem w Iławie – 2500 zł

  1. c) organizacja warsztatów artystycznych dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Iławski wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania – 1000 zł

OFERENT: Fundacja Artystyczna IzaR w Iławie – 1000 zł.


Z powodu braku złożonych ofert unieważniono otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu:

  1. a) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

– cykl powiatowych imprez z zakresu sportu szkolnego,

– cykl powiatowych imprez sportowych o puchar Starosty Powiatu Iławskiego,

– zorganizowanie turnieju koszykówki o puchar Starosty Powiatu Iławskiego,

– zorganizowanie turnieju piłki nożnej o puchar Starosty Powiatu Iławskiego,

  1. b) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: zorganizowanie festiwalu muzycznego (jazz, muzyka klasyczna) promującego powiat iławski.

Z powodu niespełniania przez złożone oferty wymogów zawartych w ogłoszeniu unieważniono otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu:

  1. a) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej: zorganizowanie turnieju tańca towarzyskiego,
  2. b) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:

– zorganizowanie  imprezy dotyczącej kultywowania folkloru oraz upowszechniającej twórczość
kulturalną wśród mieszkańców powiatu iławskiego,

– rozwijanie świadomości narodowej, kulturowej i obywatelskiej poprzez działania
wychowawcze, kulturalne i patriotyczne.


  STAROSTA

/-/ Bartosz Bielawski