Zarząd Powiatu Iławskiego Uchwałą 90/353/20 z dnia 10.03.2020 r. zadecydował  o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Iławskiego zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu iławskiego na rok 2020.


 

  1. Cel konsultacji

Niniejsze konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych  i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  w sprawie poddanej konsultacji.

2. Przedmiot konsultacji

Projekt uchwały Rady Powiatu Iławskiego zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu iławskiego na rok 2020.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia konsultacji

Termin rozpoczęcia konsultacji – 11.03.2020 r. Opinie, wnioski i uwagi należy przedłożyć w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia konsultacji.

4. Forma konsultacji

Konsultacje odbędą się w formie udostępnienia projektu aktu prawa miejscowego w celu złożenia przez organizacje pozarządowe opinii, wniosków i uwag na zasadach określonych  w § 8 Regulaminu konsultacji z Radą Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Iławskiego  i z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego. Sugestie proszę składać pisemnie w Sekretariacie (p.115) Starostwa Powiatowego w Iławie lub drogą elektroniczną na adres: poradnia.prawna@powiat-ilawski.pl 

5. Zasięg terytorialny konsultacji

W konsultacjach mogą wziąć udział organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu iławskiego i prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych dotyczących działalności statutowej tych organizacji.  Zapraszamy przedstawicieli wszystkich zainteresowanych organizacji pozarządowych do udziału w konsultacjach.


Projekt Uchwały do pobrania:

https://powiat-ilawski.pl/wp-content/uploads/2020/03/uchwałazałączniki.pdf


Informacji udziela pracownik Wydziału Organizacyjnego, Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Iławie – Paulina Szczepańska (pok.113) tel. 89/649 08 48.

 

 Z up. STAROSTY                   

 /-/ Marek Polański  

WICESTAROSTA