Powiat Iławski ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie przy ul. M. Kopernika 8a, Iława 14-200.Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania wynikające z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017 r., poz. 1597 ze zm.).

1) Wymagane dokumenty zawarte w ofercie nauczycieli i nauczycieli akademickich przystępujących do konkursu:

a) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie,
b) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
– stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo
– stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego,
c) oświadczenie zawierające dane osobowe kandydata:
– imię (imiona) i nazwisko,
– datę i miejsce urodzenia,
– obywatelstwo,
– miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
d) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt b): świadectw pracy, zaświadczeń
o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,
e) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
f) poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii:
– dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia
7 października 1999 r. o języku polskim lub,
– dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, na kierunku filologia polska, lub
– dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego – w przypadku cudzoziemca,
g) poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
h) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
i) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
j) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
k) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia
18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów – w przypadku kandydata na dyrektora Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.,
l) poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego,
m) poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego,
n) oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym,
o) oświadczenie, że kandydat ma w pełni zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,
p) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami o ochronie danych osobowych w związku
z postępowaniem konkursowym na stanowisko dyrektora Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie.

2) Wymagane dokumenty zawarte w ofercie osób niebędących nauczycielami i nauczycielami akademickimi przystępujących do konkursu:

a) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie,
b) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym,
c) oświadczenie zawierające dane osobowe kandydata:
– imię (imiona) i nazwisko,
– datę i miejsce urodzenia,
– obywatelstwo,
– miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
d) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt b): świadectw pracy, zaświadczeń
o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,
e) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

f) poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii:
– dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia
7 października 1999 r. o języku polskim lub,
– dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, na kierunku filologia polska, lub
– dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego – w przypadku cudzoziemca,
g) poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia zaświadczenia lekarskiego
o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
h) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
i) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
j) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych
z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia
17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
k) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia
18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów – w przypadku kandydata na dyrektora Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.,
l) oświadczenie, że kandydat ma w pełni zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,
m) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami o ochronie danych osobowych w związku z postępowaniem konkursowym na stanowisko dyrektora Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie.

3) Wszelkie sporządzone osobiście przez kandydata dokumenty winny być własnoręcznie, czytelnie podpisane. Kserokopie oryginałów dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata i zawierać: czytelny podpis, datę i miejsce dokonania poświadczenia.

4) Oferty należy składać w terminie do 3 kwietnia 2020 r. do godziny 15.00:

– na piśmie – osobiście lub za pomocą operatora pocztowego w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i nr telefonu kontaktowego z dopiskiem:
”Konkurs na stanowisko dyrektora Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie”
na adres: Starostwo Powiatowe w Iławie, ul. Gen. Wł. Andersa 2A, 14-200 Iława, pok. nr 115,

– w postaci elektronicznej – za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP, oferta powinna być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP i zawierać elektroniczne kopie dokumentów wymaganych jako załączniki do oferty. W temacie należy wpisać ”Konkurs na stanowisko dyrektora Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie” a w treści podać numer telefonu kontaktowego.

5) Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Powiat Iławski – Zarząd Powiatu Iławskiego z uwzględnieniem trybu określonego w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1587 ze zm.).
6) O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni nie później niż na 7 dni przed terminem posiedzenia, indywidualnie przez przewodniczącego komisji konkursowej w formie pisemnej, a w przypadku złożenia oferty w postaci elektronicznej powiadomienie będzie przekazane w postaci elektronicznej.

STAROSTA

/-/ Bartosz Bielawski