Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin podpisał w dniu 12 marca 2020 r. rozporządzenie przedłużające ważność legitymacji studenckich do 31 maja 2020 r., bez konieczności osobistego stawiania się na Uczelni.W związku ze wzrostem ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz kolejnymi przypadkami zachorowań na COVID-19 w Polsce, po rekomendacji Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, zadecydowano o wprowadzeniu działań profilaktycznych zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa. W skutek tych działań wydane zostało rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 405), zgodnie z którym nastąpi m.in. czasowe zawieszenie kształcenia na studiach. W związku z zawieszeniem zajęć w uczelniach i nieobecnością studentów, dużym utrudnieniem organizacyjnym byłoby przedłużanie na kolejny semestr ważności elektronicznych legitymacji studenckich ( w tym mLegitymacji) w okresie czasowego zawieszenia zajęć. Niezbędne stało się dokonanie pilnej zmiany rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. poz. 1861, z późn. zm.), w którym określa się sposób potwierdzania ważności elektronicznych legitymacji studenckich. Zgodnie z §45a rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie studiów (Dz. U. poz. 420) elektroniczne legitymacje studenckie, których ważność została potwierdzona w pierwszym semestrze roku akademickiego 2019/2020 zachowają ważność do dnia 31 maja 2020 r., bez konieczności potwierdzania ich ważności przez aktualizację danych w układzie elektronicznym oraz umieszczanie w kolejno oznaczonych polach hologramu.

Ta jednorazowa zmiana sposobu przedłużenia ważności elektronicznych legitymacji studenckich umożliwi studentom uzyskanie przedłużenia ważności legitymacji studenckich na drugi semestr roku akademickiego 2019/2020, po odwieszeniu zajęć w uczelni i podjęciu przez nich dalszego kształcenia, a jednocześnie zapewni studentom nieprzerwane korzystanie z uprawnień wynikających z posiadania ważnej legitymacji studenckiej (potwierdzenie statusu studenta).

Wszystkie bieżące informacje i komunikaty dotyczące funkcjonowania uczelni są zamieszczane na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

źródło: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego