Dziś, tj. we wtorek 21 stycznia,  o godz. 11.00 w sali nr 19 Starostwa Powiatowego w Iławie odbędzie się posiedzenie Zarządu Powiatu Iławskiego. Godzinę później, tj. o 12:00, odbędzie się natomiast wspólne posiedzenie Komisji Rady Powiatu.Tematy omawiane podczas posiedzenia Zarządu Powiatu Iławskiego to m. in.:

 1. przyjęcie sprawozdania z realizacji „Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego
  na lata 2019-2022 „Razem Bezpieczniej w powiecie iławskim” za rok 2019”,
 2. informacja Zarządu Powiatu dot. Analizy wniosków złożonych  przez radnych
  do projektu budżetu powiatu na 2020 rok,
 3. informacja o decyzjach o środowiskowych uwarunkowaniach za IV kwartał 2019 roku,
 4. informacja o wnioskach o wydanie pozwoleń na budowę, przebudowę, zmiany sposobu użytkowania za IV kwartał 2019 roku,
 5. otwarty konkurs ofert na realizację publicznych zadań w zakresie sportu, kultury objętych ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

O godz. 12.00 w sali nr 20 Starostwa Powiatowego w Iławie odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Powiatu.

Tematy omawiane podczas komisji to m. in.:

 1. zaopiniowanie sprawozdania Starosty Powiatu Iławskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2019 rok,
 1. zaopiniowanie informacji Powiatowego Szpitala im. Wł. Biegańskiego w Iławie
  dot. zbycia aktywów trwałych za rok 2019,
 2. sprawozdanie za rok 2019 z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli
  na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat iławski,
 3. sprawozdanie za rok 2019 z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli
  na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat iławski,
 4. zaopiniowanie uchwały w sprawie przyjęcia statutu Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego,
 5. zaopiniowanie uchwały w sprawie powierzenia reprezentowania Powiatu Iławskiego w Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego,
 6. zaopiniowanie uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela Powiatu Iławskiego
  w Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego,
 7. zaopiniowanie uchwały w sprawie przyjęcia Cennika usług Portu Śródlądowego
  w Iławie,
 8. zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2020 rok.