Od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. w powiecie iławskim działają 3 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz 1 punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, zlokalizowane w 5 miejscach. W zależności od bieżącego zapotrzebowania czyli zgłoszonych przez osoby uprawnione potrzeb prowadzona będzie także nieodpłatna mediacja.F. porady,harmonogram


ZARZĄDZENIA DO POBRANIA:

18187_Zarzadzenie_Starosty_NPP_2020_pazdziernik_2019

18188_Zarzadzenie_Starosty_NPP_2020_grudzien_2019


NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA OBEJMUJE:

 • Poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej osobą uprawnioną, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo administracyjnym lub,
 • Wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego lub,
 • Sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa powyżej, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postepowaniu sądowo administracyjnym,
 • Sporządzenie projektu pisma o zwolnienie z kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

W ramach nieodpłatnej pomocy prawnej może być również świadczona nieodpłatna mediacja. Usługę tę opisano na osobnej Karcie.

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ: Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje każdej osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej i która złoży stosowne oświadczenie.

INNE INFORMACJE: Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon lub przez Internet. Bliższe informacje pod numerem podanym do zapisów.

https://powiat-ilawski.pl/wp-content/uploads/2020/01/18182_KARTA_informacyjna_poradnictwa-_POMOC_PRAWNA.docx


NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE OBEJMUJE:

 • Rozpoznanie problemu i udzielenie porady dostosowanej do indywidualnej sytuacji osoby fizycznej korzystającej z porady,
 • Poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej osobą uprawnioną, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach,
 • W razie potrzeby, sporządzenie podczas porady, wspólnie z osobą zainteresowaną planu wyjścia z trudnej sytuacji; udzielenie pomocy w jego realizacji,
 • W szczególności porady dla osób zadłużonych, porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz problemy z zakresu ubezpieczeń społecznych.
 • W ramach poradnictwa obywatelskiego może być również świadczona nieodpłatna mediacja. Usługę tę opisano na osobnej Karcie.

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ:

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługuje każdej osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnych porad i która złoży stosowne oświadczenie.

https://powiat-ilawski.pl/wp-content/uploads/2020/01/18183_KARTA_informacyjna_poradnictwa-_PORADNICTWO_OBYWATELSKIE.docx


NIEODPŁATNA MEDIACJA

Mediacja jest metodą rozwiązywania konfliktów, w której uczestnicy poszukują najlepszych dla siebie rozwiązań. Osoba prowadząca mediację wspiera strony w znalezieniu przez nie satysfakcjonującego porozumienia. Mediacja jest dobrowolna i poufna.

Mediacje prowadzi mediator, czyli osoba profesjonalnie przygotowana do rozwiązywania sporów, która jest niezależna, bezstronna wobec uczestników i neutralna wobec przedmiotu sporu.

Nieodpłatna mediacja może być prowadzona w sprawach małżeńskich, rodzinnych, sąsiedzkich, konsumenckich i w innych kwestiach spornych, w tym również w sprawach toczących się już na drodze sądowej, o ile sąd nie skierował jeszcze sprawy do mediacji sądowej.

Usługa może obejmować również:

 • rozmowę informacyjną o możliwościach wykorzystania polubownych metod rozwiązywania sporów,
 • przygotowanie projektu umowy o mediacje lub wniosku o mediacje, który osoba inicjująca mediację wystosuje do drugiej strony sporu.

Nieodpłatna mediacja nie może być prowadzona w sprawach formalnie skierowanych do mediacji (przez sąd albo inny organ), a także w sprawach, gdzie zachodzi podejrzenie przemocy w relacji stron.

 KTO MOŻE SKORZYSTAĆ:

Uprawniona do zainicjowania takiej darmowej mediacji jest każda osoba, której nie stać na odpłatną pomoc prawną i która złoży stosowne oświadczenie w tej sprawie. Druga strona sporu, zapraszana do mediacji przez osobę uprawnioną, nie musi spełniać tych warunków.

Może to być także osoba prawna np.  firma, instytucja, spółdzielnia, wspólnota mieszkaniowa.

INNE INFORMACJE: Termin nieodpłatnej mediacji ustalony jest w porozumieniu z mediatorem.

https://powiat-ilawski.pl/wp-content/uploads/2020/01/18184_KARTA_informacyjna_poradnictwa-_MEDIACJA_2020_r.docx


PORADNICTWO  DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM

Poradnictwo dla osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz osób im najbliższych dotyczy świadczenia pomocy na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem w szczególności, w przypadkach znęcania się fizycznego i psychicznego, przemocy domowej, oszustw, włamań, kradzieży, wypadków drogowych, pobić, gróźb, uchylania się od alimentów, a także w sytuacji pokrzywdzenia innymi rodzajami przestępstw.

Zgłoszenia od osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz osób im najbliższych przyjmowane są przez osobę pierwszego kontaktu.

Osoba pierwszego kontaktu udziela podstawowych informacji dotyczących praw osób pokrzywdzonych przestępstwem, w tym informuje o procedurach pomocy, instytucjach wsparcia i działaniu organów ścigania. Ponadto kieruje osoby pokrzywdzone do specjalistów. W ramach pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym udzielane są porady prawne oraz porady psychologiczne i psychiatryczne.

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ:  W zależności od jednostki udzielającej nieodpłatnego poradnictwa.

FORMA ZAPISU:  Zgodnie z zasadami jednostki prowadzącej nieodpłatne poradnictwo.

https://powiat-ilawski.pl/wp-content/uploads/2020/01/18184_KARTA_informacyjna_poradnictwa-_MEDIACJA_2020_r.docx


 

Fot. pixabay.com