Zarząd Województwa  ogłosił otwarty konkurs dla ofert organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3. ustawy działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2020 r. w jedenastu obszarach.


Konkurs dotyczy następujących zadań samorządu województwa, których wykonanie zostanie zlecone w trybie otwartego konkursu ofert:

 • rozwój kultury fizycznej;
 • integracja europejska i, oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 • ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego;
 • kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego;
 • rozwój turystyki;
 • aktywizacja społeczności lokalnych na obszarach wiejskich;
 • pomoc społeczna;
 • przeciwdziałanie narkomanii i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie;
 • rozwój sektora pozarządowego województwa warmińsko-mazurskiego (w tym rozwój wolontariatu);
 • upowszechnianie i ochrona praw konsumenta;
 • żywność i ochrona dziedzictwa kulinarnego

Konkurs ofert obejmuje WSPARCIE realizacji zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, w przypadku gdy organizacja pozarządowa wniesie do jego realizacji wkład własny finansowy lub POWIERZENIE realizacji zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, w przypadku gdy wkład własny organizacji pozarządowej będzie wniesiony jedynie w formie wkładu niefinansowego ( osobowego lub rzeczowego).

Nowością, względem roku ubiegłego, jest to, że każdy z obszarów (rodzajów) zadań został szczegółowo opisany w odrębnym ogłoszeniu, stanowiącym załącznik nr 1-11 do Uchwały Nr 61/882/19/VI Zarządu Województwa Warmińsko- Mazurskiego z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2020 zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Kolejną istotną zmianą jest to, że oferty na realizację zadań konkursowych należy składać za pośrednictwem elektronicznego generatora ofert witkac.pl. Oferty powinny zostać złożone w terminie określonym w ogłoszeniu. Następnie zaś należy wygenerować potwierdzenie złożenia oferty w platformie witkac.pl i podpisać przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu organizacji pozarządowej. Potwierdzenie wraz z oświadczeniem o podatku VAT i przetwarzaniu danych osobowych należy dostarczyć w wersji papierowej w jednym egzemplarzu do (wskazanego w ogłoszeniu) właściwego departamentu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. O zachowaniu terminu decyduje data dostarczenia dokumentu do urzędu.

Terminy na złożenie ofert w wersji elektronicznej w poszczególnych obszarach są następujące:

rozwój kultury fizycznej – do 24 stycznia 2020r. do godz. 15.30,

integracja europejska oraz rozwijanie kontaktów

i współpracy między społeczeństwami – do 24 stycznia 2020 r. do godz. 15.30,

ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego – do 24 stycznia 2020r do godz. 15:30,

kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego a) do 24 stycznia 2020 r do godz. 15:30 – na zadania realizowane w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.; b) do 31 maja 2020 r. do godz. 15:30 – na zadania realizowane w okresie od 1 sierpnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. ,

rozwój turystyki – do 31 stycznia 2020 r. do godz. 15.30.;

aktywizacja społeczności lokalnych na obszarach wiejskich – do 24 stycznia 2020 r. do godz. 15.30;

pomoc społeczna – do 24 stycznia 2020 r. do godz. 15.30;

przeciwdziałanie narkomani i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – do 24 stycznia 2020 r, do godz. 15.30;

rozwój sektora pozarządowego województwa warmińsko-mazurskiego (w tym rozwój wolontariatu) do 24 stycznia 2020 r. do godz. 15.30;

upowszechnianie i ochrona praw konsumenta – do 24 stycznia 2020 r. do godz. 15.30;

żywność i ochrona dziedzictwa kulinarnego – do 24 stycznia 2020 r. do godz. 15:30;

Dokumentacja konkursowa dostępna jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przy ul. Głowackiego 17 (pok. 111), tel. 89 512 58 75 lub 89 512 58 80.

fot. pixabay.com