INFORMACJA O PRZYZNANIU ŚRODKÓW FINANSOWYCH PODMIOTOWI, KTÓRY ZŁOŻYŁ OFERTĘ W OTWARTYCH KONKURSACH OFERT W 2017 r. w zakresie zadań będących w kompetencji Wydziału Organizacyjnego Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Bezpieczeństwa
INFORMACJA O PRZYZNANIU ŚRODKÓW FINANSOWYCH PODMIOTOWI, KTÓRY ZŁOŻYŁ OFERTĘ
W OTWARTYCH KONKURSACH OFERT W 2017 r.
w zakresie zadań będących w kompetencji Wydziału Organizacyjnego Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Bezpieczeństwa
Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2016 r., poz. 1817, ze zm.) 25 kwietnia 2017 r. Zarząd Powiatu Iławskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2017 r. Zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy ogłoszenie zamieszczone zostało w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Iławie.  6 czerwca 2017 r. Zarząd Powiatu Iławskiego podjął uchwałę o wsparciu realizacji zadania publicznego z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego:
„II ZAWODY STRZELECKIE O PUCHAR SZEFA OBRONY CYWILNEJ   – STAROSTY POWIATU IŁAWSKIEGO”
wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania – 2.500,00 zł
oferent: Strzelecki Klub Sportowy TIG w Iławie.