INFORMACJA O PRZYZNANIU ŚRODKÓW FINANSOWYCH PODMIOTOWI, KTÓRE ZŁOŻYŁ OFERTĘ
W OTWARTYM KONKURSIE OFERT W 2017 r.
w zakresie zadania będącego w kompetencji Wydziału Organizacyjnego Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Bezpieczeństwa

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1817, ze zm.) 6 marca 2017 r. Zarząd Powiatu Iławskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2017 r. Zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy ogłoszenie zamieszczone zostało w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Iławie.

4 kwietnia 2017 r. Zarząd Powiatu Iławskiego podjął uchwałę o wsparciu realizacji zadania publicznego następującemu podmiotowi:

1. z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

a) DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE TECHNICZNIE, SZKOLENIOWO, INFORMACJYNIE ORGANIZACJE POZARZĄDOWE ORAZ PODMIOTY WYMIENIONE W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE
wysokość przyznanych środków finansowych: 15.600,00 zł
oferent: Stowarzyszenie „Przystań” z siedzibą w Iławie

Starosta Powiatu Iławskiego
/-/ Marek Polański