INFORMACJA O PRZYZNANIU ŚRODKÓW FINANSOWYCH PODMIOTOM, KTÓRE ZŁOŻYŁY OFERTY
W OTWARTYM KONKURSIE OFERT W 2017 r.

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.) Zarząd Powiatu Iławskiego 17 stycznia 2017 r. ogłosił otwarty konkurs ofert. Zgodnie z art. 13 ust. 3 ww. ustawy ogłoszenie zamieszczone zostało w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Iławie.

Zarząd Powiatu Iławskiego 07.03.2017 r. podjął uchwały o powierzeniu bądź wsparciu realizacji zadań publicznych następującym podmiotom:

1. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

a) cykl powiatowych imprez z zakresu sportu szkolnego
wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania – 15000 zł
OFERENT:
Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Iławie –15000 zł

b) cykl powiatowych imprez sportowych o puchar Starosty Powiatu Iławskiego
wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania – 10000 zł
OFERENT:
Powiatowe Stowarzyszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Iławie – 10000 zł

c) zorganizowanie turnieju w piłkę koszykową o puchar Starosty Powiatu Iławskiego
wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania – 2000 zł
OFERENT:
Uczniowski Koszykarski Klub Sportowy „Basket” w Iławie – 2000 zł

2. z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

a) organizacja spotkań pod hasłem „Czytajmy poezję”
wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania – 1000 zł
OFERENT:
Stowarzyszenie Uniwersytet III Wieku w Iławie – 1000 zł

b) działania w zakresie upowszechniania dziedzictwa kulturowego i historycznego
wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania – 3000 zł
OFERENT:
Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Warmińsko – Mazurska Hufiec Iława – 3000 zł

3. z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

stypendia dla najuboższej i najzdolniejszej młodzieży uczącej się w szkołach prowadzonych
przez Powiat Iławski
wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania – 15000 zł
OFERENT:
Stowarzyszenie „Przystań” w Iławie – 15000 zł

Z powodu braku ofert unieważniono konkurs ofert na realizację następujących zadań:
1.    wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:
a)    zorganizowanie turnieju w tańcu towarzyskim,
b)    zorganizowanie zawodów wioślarskich o puchar Starosty Powiatu Iławskiego;
2.    z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:
a)    zorganizowanie przeglądu artystycznego „O Laur Starosty Powiatu Iławskiego”
w różnych dziedzinach sztuki,
b)    przegląd pieśni historycznej i patriotycznej.

Z powodu niespełniania przez złożoną ofertę wymogów zawartych w ogłoszeniu unieważniono otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: zorganizowanie imprezy dotyczącej kultywowania folkloru, upowszechniającej i promującej twórczość kulturalną mieszkańców powiatu iławskiego

                                       S T A R O S T A

/-/Marek Polańsk