Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.) Zarząd Powiatu Iławskiego 14 marca 2017 r. ogłosił otwarty konkurs ofert. Zgodnie z art. 13 ust. 3 ww. ustawy ogłoszenie zamieszczone zostało w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Iławie.

Zarząd Powiatu Iławskiego 18.04.2017 r. podjął uchwały o wsparciu realizacji zadań publicznych następującym podmiotom:

1. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

zorganizowanie turnieju w tańcu towarzyskim
wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania – 2500 zł
OFERENT:
Uczniowski Klub Sportowy „Gracja” Iława z siedzibą w Iławie – 2500 zł

2. z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

cykl wycieczek oraz spotkań związanych z kulturą i historią Ziemi Lubawskiej
wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania – 2500 zł
OFERENT:
Lubawskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych  z siedzibą w Lubawie – 2500 zł