INFORMACJA O PRZYZNANIU ŚRODKÓW FINANSOWYCH PODMIOTOM, KTÓRE ZŁOŻYŁY OFERTY
W OTWARTYM KONKURSIE OFERT W 2017 r.

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.) Zarząd Powiatu Iławskiego 21 lutego 2017 r. ogłosił otwarty konkurs ofert. Zgodnie z art. 13 ust. 3 ww. ustawy ogłoszenie zamieszczone zostało w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Iławie.

Zarząd Powiatu Iławskiego 04.04.2017 r. podjął uchwały o wsparciu realizacji zadań publicznych następującym podmiotom:

1. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

zorganizowanie zawodów z zakresu sportów walki o puchar Starosty Powiatu Iławskiego
wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania – 3000 zł
OFERENT:
Klub Sportowy „Piechotka Team” z siedzibą w Zalewie – 3000 zł

2. z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

zorganizowanie imprezy dotyczącej kultywowania folkloru, upowszechniającej i promującej twórczość kulturalną mieszkańców powiatu iławskiego
wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania – 3000 zł
OFERENT:
Stowarzyszenie Przyjaciół Szałkowa „Agro-Tur” z siedzibą w Szałkowie – 3000 zł