Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2016 r., poz. 1817, ze zm.) 17 stycznia 2017 r. Zarząd Powiatu Iławskiego ogłosił otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r. Zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy ogłoszenie zamieszczone zostało w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Iławie.  6 marca 2017 r. Zarząd Powiatu Iławskiego podjął uchwały o wsparciu realizacji zadań publicznych następującym podmiotom:

1. z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1638):

a) PROFILAKTYKA CHORÓB NOWOTWOROWYCH
wysokość przyznanych środków publicznych: 4.000,00 zł
oferent: Stowarzyszenie Iławski Klub Amazonki

b) ZORGANIZOWANIE SPOTKAŃ INFORMACYJNYCH W ZAKRESIE WAD SŁUCHU
wysokość przyznanych środków publicznych 6.000,00 zł
oferent: Iławskie Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Dzieciom z Wadami Słuchu;

c)ZORGANIZOWANIE PROZDROWOTNEGO PIKNIKU INTEGRACYJNEGO
wysokość przyznanych środków publicznych 5.000,00 zł
oferent: Iławskie Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Dzieciom z Wadami Słuchu;

2. z zakresu ratownictwa i ochrony ludności

a) ZAPEWNIENIE BEZPIECZNEGO WYPOCZYNKU NA JEZIORZE JEZIORAK WYPOCZYWAJĄCYM MIESZKAŃCOM POWIATU IŁAWSKIEGO ORAZ PRZYBYŁYM TURYSTOM
wysokość przyznanych środków publicznych 21.000,00 zł
oferent: Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe;

3. z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

a) WSPARCIE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W REALIZACJI DZIAŁAŃ
O CHARAKTERZE DOBRA WSPÓLNEGO
wysokość przyznanych środków finansowych: 4.000,00 zł
oferent: Stowarzyszenie „Przystań” z siedzibą w Iławie

Z POWODU NIE ZŁOŻENIA OFERT ORAZ Z POWODU ZŁOŻENIA OFERT, KTÓRE  NIE SPEŁNIAŁY WYMOGÓW ZAWARTYCH W OGŁOSZENIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT UMIEWAŻNIONO KONKURSY OFERT NA REALIZACJĘ NASTEPUJĄCYCH ZADAŃ:

1. z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1638):

a) DZIAŁANIA W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ I POPRAWY JAKOŚCI ŻYCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania – 2.000,00 zł
b) DZIAŁANIA W ZAKRESIE PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ OSÓB NIEWIDOMYCH I TRACĄCYCH WZROK
wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania – 1.000,00 zł
c) PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA Z ZAKRESU UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NA TERENIE POWIATU IŁAWSKIEGO
wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania – 2.000,00 zł

d) ZORGANIZOWANIE REJONOWYCH MISTRZOSTW PIERWSZEJ POMOCY PCK
wysokość przyznanych środków publicznych: 1.500,00 zł
oferent: Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Iławie

2. z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego:

a)  II ZAWODY STRZELECKIE O PUCHAR SZEFA OBRONY CYWILNEJ   – STAROSTY POWIATU IŁAWSKIEGO
wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania – 1.500,00 zł
b) POWIATOWE ELIMINACJE OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ ORAZ KONKURS PLASTYCZNY O TEMATYCE POŻARNICZEJ
wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania – 2.500,00 zł
3. z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

a) DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE TECHNICZNIE, SZKOLENIOWO, INFORMACJYNIE ORGANIZACJE POZARZĄDOWE ORAZ PODMIOTY WYMIENIONE W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE
wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 15.600,00 zł

Starosta Powiatu Iławskiego
/-/ Marek Polański