INFORMACJA O PRZYZNANIU ŚRODKÓW FINANSOWYCH PODMIOTOM, KTÓRE ZŁOŻYŁY OFERTY
W OTWARTYCH KONKURSACH OFERT W 2017 r.
w zakresie zadań będących w kompetencji Wydziału Organizacyjnego Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Bezpieczeństwa

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie ( Dz. U. z 2016 r., poz. 1817, ze zm.) 21 lutego 2017 r. Zarząd Powiatu Iławskiego ogłosił otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r. Zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy ogłoszenie zamieszczone zostało w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Iławie.

4 kwietnia 2017 r. Zarząd Powiatu Iławskiego podjął uchwały o wsparciu realizacji zadań publicznych następującym podmiotom:

1. z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1638):

a) PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA Z ZAKRESU UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NA TERENIE POWIATU IŁAWSKIEGO
wysokość przyznanych środków publicznych: 2.000,00 zł
oferent: Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Iławie

b) ZORGANIZOWANIE REJONOWYCH MISTRZOSTW PIERWSZEJ POMOCY PCK
wysokość przyznanych środków publicznych: 1.500,00 zł
oferent: Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Iławie

Z POWODU ZŁOŻENIA OFERT, KTÓRE  NIE SPEŁNIAŁY WYMOGÓW ZAWARTYCH W OGŁOSZENIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT UMIEWAŻNIONO KONKURSY OFERT NA REALIZACJĘ NASTEPUJĄCYCH ZADAŃ:

1. z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1638):

a) DZIAŁANIA W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ I POPRAWY JAKOŚCI ŻYCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania – 2.000,00 zł
b) DZIAŁANIA W ZAKRESIE PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ OSÓB NIEWIDOMYCH I TRACĄCYCH WZROK
wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania – 1.000,00 zł

Starosta Powiatu Iławskiego
/-/ Marek Polański