Dziś, tj. w czwartek 19 grudnia, odbędzie się XII sesja Rady Powiatu Iławskiego. Początek sesji godz. 11:00. Tego dnia także: posiedzenie Rady Społecznej Szpitala oraz Komisji Budżetu i Finansów.Porządek obrad sesji przewiduje m. in.:

 1. sprawozdanie Starosty Powiatu Iławskiego z wykonania uchwał Rady Powiatu i z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym,
 2. uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2033,
 3. uchwalenie budżetu powiatu na 2020 rok,
 4. podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu iławskiego na rok 2020,
 5. podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Iławskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Iławski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków,
 6. podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Susz realizacji zadania – utrzymanie dróg powiatowych w gminie Susz,
 7. podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Kisielice realizacji zadania – utrzymanie dróg powiatowych w gminie Kisielice,
 8. podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Zalewo realizacji zadania – utrzymanie dróg powiatowych w gminie Zalewo,
 9. podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przeznaczenia środków PFRON na rehabilitację zawodową i społeczną w 2019 roku,
 10. odjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Iławskiego,
 11. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Warmińsko-Mazurskiemu na prowadzenie biura w Brukseli,
 12. podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2019-2032,
 13. podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2019 rok,
 14. podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie powiatu iławskiego na 2019 rok, które nie wygasają z upływem roku oraz planu finansowego tych wydatków,
 15. podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Powiatu Iławskiego na 2020 rok,
 16. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2020,
 17. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu na rok 2020,
 18. sprawozdania z działalności Rady i Komisji za rok 2019.

Podczas posiedzenia Rady Społecznej Szpitala podjęto uchwały w sprawach:

 1. zmiany planu inwestycyjnego Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego
  w Iławie na 2019 r.,
 2. zaopiniowania planu inwestycyjnego Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie na 2020 r.,
 3. zaopiniowania planu finansowego Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie na 2020 r.

  Tematy omawiane podczas posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów to m. in.:

 4. zaopiniowanie projektu zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Iławskiego,
 5. zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Warmińsko-Mazurskiemu na prowadzenie biura w Brukseli,
 6. zaopiniowanie projektu zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2019-2032,
 7. zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2019 rok,
 8. zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie powiatu iławskiego na 2019 rok, które nie wygasają z upływem roku oraz planu finansowego tych wydatków,
 9. przyjęcie planu pracy Komisja na 2020 rok,
 10. sprawozdanie z prac komisji za rok 2019.