Ogłaszamy wynik konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Iławskiego zmieniającej uchwałę w sprawie  uchwalenia Statutu Powiatu Iławskiego.W celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. 2019.688 t.j.), Zarząd Powiatu Iławskiego Uchwałą Nr 69/272/19 z dnia 22 listopada 2019 r. przekazał do konsultacji projekt  uchwały Rady Powiatu Iławskiego
zmieniającej uchwałę w sprawie  uchwalenia Statutu Powiatu Iławskiego.

W ogłoszeniu wskazano przedmiot konsultacji, termin, formę oraz miejsce konsultacji. Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w dniach od 25 listopada do 2 grudnia 2019 r. Ogłoszenie o konsultacjach wraz z projektem przedmiotowej uchwały zostały umieszczone  w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Iławie, na stronie internetowej powiatu oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Iławie. Projekt uchwały udostępniono również w formie wyłożenia go w siedzibie Starostwa Powiatowego w Iławie.

Konsultacje z zainteresowanymi podmiotami zostały przeprowadzone w formie udostępnienia projektu uchwały w celu złożenia przez organizacje pozarządowe opinii, wniosków i uwag.
W wyznaczonym terminie przeprowadzenia konsultacji nie zgłoszono żadnych opinii i uwag do projektu uchwały Rady Powiatu Iławskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Iławskiego.

Zgodnie z § 9 ust. 2 Regulaminu konsultacji z Radą Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Iławskiego i z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXI/159/16 Rady Powiatu Iławskiego  z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania  z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego (Dz. U. Woj. Warm. – Mazur., z 2018 r., poz. 1563), wyniki konsultacji są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej powiatu. Jednocześnie zgodnie z § 10 ust. 1 Regulaminu konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę organizacji pozarządowych biorących udział w konsultacjach.


www.powiat-ilawski.pl