W związku z zakończeniem prac nad opracowaniem projektu Strategii Rozwoju Obszaru Kanału Elbląskiego na lata 2021-2030, Związek Gmin Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego zwraca się do Państwa z prośbą o wyrażenie opinii na temat przedmiotowego dokumentu.


Konsultacje społeczne polegają na zgłoszeniu uwag i opinii do projektu dokumentu wyłącznie na „Formularzu konsultacyjnym do projektu „Strategii Rozwoju Obszaru Kanału Elbląskiego na lata 2021-2030” w terminie do 15.01.2020 r. w formie:

1. drogą elektroniczną na adres: zwiazek@um.ostroda.pl (w tytule e-maila należy wpisać „konsultacje społeczne”);

2. drogą korespondencyjną na adres: Związek Gmin Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego ul. Mickiewicza 24, 14-100 Ostróda (z dopiskiem „konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Obszaru Kanału Elbląskiego na lata 2021-2030”).

Uwagi i opinie wniesione w inny sposób niż opisany powyżej i bez wskazania imienia i nazwiska osoby zgłaszającej zastrzeżenia do projektu oraz po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane.

Poniżej można pobrać w wersji elektronicznej projekt Strategii Rozwoju Obszaru Kanału Elbląskiego na lata 2021-2030, Formularz konsultacyjny.
Do pobrania:
1. Projekt Strategii Rozwoju Obszaru Kanału Elbląskiego na lata 2021-2030
2. Formularz konsultacyjny projektu Strategii Rozwoju Obszaru Kanału Elbląskiego na lata 2021-2030