W czwartek 7 października br. o godz. 10.00 w sali nr 20 Starostwa Powiatowego w Iławie odbędzie się organizowane przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Olsztynie przy współpracy Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Iławie spotkanie dyskusyjne poświęconym opracowaniu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Jezioro Karaś PLH280003.

Plan zadań ochronnych (PZO) ustanowiony zostanie zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie i będzie stanowić akt prawa miejscowego obowiązujący w graniach obszaru Natura 2000 Jezioro Karaś PLH28003. Prace nad zarządzeniem w sprawie ustanowienia planów zadań ochronnych potrwają do III kwartału 2021 r.

Elementem procedury sporządzania PZO są spotkania dyskusyjne w charakterze warsztatów z udziałem przedstawicieli właściwych miejscowo instytucji (zarządców terenów, właściwych miejscowo jednostek samorządu terytorialnego), zainteresowanych osób i podmiotów prowadzących działalność w obrębie siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków, dla ochrony których wyznaczono obszary Natura 2000.

Celem warsztatów jest przybliżenie zainteresowanym osobom zagadnień merytorycznych związanych z procesem planistycznym ustanawiania planu zadań ochronnych oraz zawiązanie Zespołu Lokalnej Współpracy.

W programie spotkania przewiduje się omówienie następujących zagadnień:

  1. informacje o obszarze Natura 2000 i przedmiotach ochrony;
  2. wyjaśnienie roli i zasad udziału społeczeństwa w procesie planistycznym;
  3. przeprowadzenie dyskusji odnośnie celowości planowania ochrony.

Położenie tego obszaru względem form ochrony przyrody oraz występowanie gatunków i siedlisk, dla ochrony których został on wyznaczony wskazują załączniki zamieszczone na stronie internetowej Centralnego Rejestru Form Ochrony Przyrody [http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewnatura2000.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH280003.H].

Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 realizowane jest w ramach projektu nr POIS.02.04.00-00-0193/16 pn. „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi II, działanie 2.4 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.