Starosta Powiatu Iławskiego objął patronatem Powiatowy Konkurs Wiedzy o Literaturze  pt. „W świecie nordyckich Bogów”. Uczestnicy będą wykazywać się w nim  znajomością  powieści  Ricka Riordana „Magnus Chase i Bogowie Asgardu. Miecz Lata”. Organizatorem konkursu jest Starostwo Powiatowe w Iławie przy współudziale Powiatowej Biblioteki Publicznej w Iławie i innych bibliotek publicznych z terenu Powiatu Iławskiego.Celem Powiatowego Konkursu Wiedzy o Literaturze  „W świecie nordyckich Bogów”  jest rozbudzanie pasji czytania oraz szacunku do książek, popularyzacja czytania jako atrakcyjnej formy spędzania wolnego czasu, pogłębianie humanistycznych zainteresowań wśród młodzieży i osób dorosłych, motywowanie do samodzielnego zdobywania i poszerzania wiedzy, promowanie osiągnięć, czerpanie satysfakcji z odniesionych sukcesów oraz integracja bibliotek publicznych ze środowiskiem lokalnym i utrwalenie wizerunku biblioteki jako miejsca otwartego dla każdego czytelnika.

Konkurs jest dedykowany uczniom klas VI-VIII szkół podstawowych i uczniom ze szkół średnich. Organizatorem jest Starostwo Powiatowe w Iławie przy współudziale Powiatowej Biblioteki Publicznej w Iławie i innych bibliotek publicznych z terenu Powiatu Iławskiego.

 Jak przebiegać będzie konkurs?

Aby wziąć w nim udział należy dostarczyć Organizatorowi dostępny na stronie www.biblioteka.ilawa.pl  formularz zgłoszeniowy. Można to zrobić także osobiście w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Iławie, przy ul. Jagiellończyka 3 oraz pocztą elektroniczną –  powiat@biblioteka.ilawa.pl, w temacie należy zamieścić „Powiatowy Konkurs Wiedzy o Literaturze”. Należy tego dokonać do  19 grudnia 2019 roku. Finał Konkursu odbędzie się 13.01.2020 roku o godz. 12:00 w sali nr 20 Starostwa Powiatowego, Iława, ul. Andersa 2A.

Tak jak wspomnieliśmy na wstępie, zakres tematyczny konkursu obejmuje treść powieści Ricka Riordana „Magnus Chase i Bogowie Asgardu ” (Wydawnictwo Galeria Książki; Kraków 2015; ISBN 978-83-64297-56-4). Podczas udzielania odpowiedzi na pytania w trakcie konkursu uczestnikom nie wolno korzystać z żadnych pomocy naukowych, opuszczać sali przed zebraniem prac, korzystać z urządzeń elektronicznych (telefonów komórkowych, notesów, laptopów itp.), słowników etc. Pytania konkursowe opracowuje Organizator, przy czym pytania testu finałowego są takie same dla uczniów szkół podstawowych i średnich. Konkurs ma charakter drużynowy o dwuetapowym przebiegu:

–  I etap szkolny – odbędzie się w poszczególnych szkołach. Szkolne eliminacje mają na celu wyłonienie trzyosobowej drużyny, która będzie reprezentować szkołę w finale. Warunkiem uczestnictwa w finale jest nadesłanie do dnia 19.12.2019  roku imion i nazwisk zwycięzców eliminacji szkolnych (listownie, elektronicznie lub telefonicznie) na adres: Powiatowa Biblioteka Publiczna w Iławie, 14-200 Iława, ul. Jagiellończyka 3; powiat@biblioteka.ilawa.pl, tel. 89 649 16 18, 89 649 16 19.

– II etap – finał dla zakwalifikowanych drużyn odbędzie się 13.01.2020 roku, o godz.12:00. Każda szkoła biorąca udział w Konkursie może wystawić tylko jeden zespół. Finał Konkursu polegać będzie na rozwiązaniu testu przez uczestników, w określonym czasie. Wszelkie nieczytelne i niejednoznacznie zaznaczone odpowiedzi w testach będą traktowane jak odpowiedzi błędne. Komisja dokona oceny odpowiedzi i na tej podstawie ustali zwycięzców. W przypadku równej liczby punktów wśród uczestników, którzy uzyskają największą liczbę punktów, organizatorzy przewidują dodatkowy test składający się z 10 pytań testowych. O zwycięstwie zadecyduje wówczas poprawność odpowiedzi i czas, w którym zostały udzielone. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone i podane  po zakończeniu testu i jego sprawdzeniu przez Komisję Konkursową 13.01.2020 r., bezpośrednio po zakończeniu.

Wgląd do punktacji testów konkursowych będzie możliwy po zakończeniu konkursu.


 Nagrody w Konkursie

Dla uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych i średnich

Komisja Konkursowa wyłoni po trzy  zwycięskie drużyny spośród: szkół podstawowych i szkół średnich. Nagrodą główną w Konkursie jest tytuł Mistrza Wiedzy  oraz karta prezentowa. Laureaci otrzymają dyplomy oraz karty prezentowe. Wszyscy uczestnicy otrzymają natomiast dyplomy uczestnictwa oraz upominki.

 WAŻNE

Biorąc udział w Konkursie uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie zasady zawarte w Regulaminie oraz na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Konkursu.

Administratorem danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Iławie, ul. Jagiellończyka 3, 14-200 Iława, e-mail:mbp@biblioteka.ilawa.pl.

Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora w celach promocyjno-marketingowych związanych z prowadzoną przez niego działalnością zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku. Uczestnik ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących go danych osobowych a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności: dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane, dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem, dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator– z zastrzeżeniem wyłączeń dla tego prawa, wynikających z art. 17 ust. 3 RODO.

Dodatkowe informacje: tel. 89 649 16 18, 89 649 16 19 oraz na stronie www.biblioteka.ilawa.pl.

Koordynator konkursu – Dorota Macfałda, tel. 89 649 16 18, e-mail: powiat@biblioteka.ilawa.pl.

Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na opublikowanie wizerunku oraz informacji na temat laureatów konkursu.


www.powiat-ilawski.pl