Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych na szkolenie w zakresie zlecania i realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe. Szkolenie poświęcone będzie wzorom ofert, umów oraz sprawozdań określonym przez Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego.Podczas szkolenia omówione zostaną m. in.:

– elementy druku oferty (jak przygotować ofertę: opis działań, potrzeb i rezultatów, wskaźniki i mierzenie rezultatów, zasady konstrukcji budżetu zadania),

– umowa realizacji zadania publicznego (zasady i terminy ponoszenia wydatków, przesuwania między pozycjami/kategoriami kosztorysu, przekazywanie środków jednorazowym przelewem
i transzami, prowadzenie dokumentacji związanej z zadaniem – księgowość, opis faktur i zasady odpowiedzialności za nieprowadzenie księgowości, rozliczenie wkładu osobowego i rzeczowego, procedura zwrotu dotacji, inne wymogi wprowadzone przez umowę, załączniki do umowy,

– sprawozdanie z realizacji zadania (elementy sprawozdania, sprawozdanie częściowe
i końcowe, rozliczenie części merytorycznej i finansowej, rozliczenie rezultatów).

Prowadzącym będzie Andrzej Rybus – Tołłoczko – pracownik samorządowy
i rządowy, wieloletni działacz w sektorze pozarządowym, Przewodniczący Konwentu Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego, współprzewodniczący Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego przy Marszałku Województwa Mazowieckiego, członek prezydium Komisji Dialogu Społecznego ds. Edukacji przy urzędzie m.st. Warszawy.

Szkolenie odbędzie się 21 listopada br., o godzinie 14:00, w sali konferencyjnej (20),
w Starostwie Powiatowym w Iławie. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych, udział
w szkoleniu jest bezpłatny. Informujemy również, że nie zostaną wystawione zaświadczenia potwierdzające udział w szkoleniu.

Uprzejmie prosimy o przekazanie informacji o liczbie osób, które będą uczestniczyć
w szkoleniu do 14 listopada br. nr tel.: 89/649-08-38 lub e-mail: organizacje@powiat-ilawski.pl (zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu jest jednocześnie wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych związanych z udziałem w szkoleniu).


Fot. pixabay.com