Zarząd Powiatu Iławskiego Uchwałą Nr 69/272/19 z dnia 22 listopada 2019 r. zadecydował o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały  Rady Powiatu Iławskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia
Statutu Powiatu Iławskiego.Cel konsultacji

Niniejsze konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz.U.2019.688 t.j.) w sprawie poddanej konsultacji.

  1. Przedmiot konsultacji

Projekt uchwały Rady Powiatu Iławskiego zmieniającej uchwałę  w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Iławskiego.

  1. Data rozpoczęcia i zakończenia konsultacji

Termin rozpoczęcia konsultacji – 25 listopada 2019 r. Opinie, wnioski i uwagi należy przedłożyć w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia konsultacji.

  1. Forma konsultacji

Konsultacje odbędą się w formie udostępnienia projektu aktu prawa miejscowego w celu złożenia przez organizacje pozarządowe opinii, wniosków i uwag na zasadach określonych  w § 8 Regulaminu konsultacji z Radą Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Iławskiego i z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego.

Sugestie proszę składać pisemnie, faxem na numer 89/649 66 00 lub drogą elektroniczną  na adres: starostwo@powiat-ilawski.pl

  1. Zasięg terytorialny konsultacji

W konsultacjach mogą wziąć udział organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu iławskiego i prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Zapraszamy przedstawicieli wszystkich zainteresowanych organizacji pozarządowych
do udziału w konsultacjach. Informacji udziela Pani Anna Rabczyńska – Sekretarz Powiatu (pok. 114) tel. 89/649 07 04.


TREŚĆ STOSOWNEJ UCHWAŁY:

https://powiat-ilawski.pl/wp-content/uploads/2019/11/Uchwała-zmieniajaca-Statut-Powiatu-Iławskiego2019-z-reasumpcją-wersja-ostat.pdf